002.jpg

Повідомляємо, що відповідно до внесених змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 починаючи з 2020 року діти з інвалідністю усіх нозологій мають право на забезпечення реабілітаційними заходами у реабілітаційних установах, закладах охорони здоров’я, перелік яких затверджений Фондом соціального захисту інвалідів та розміщений на сайті Міністерства соціальної політики України.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №309 «Про Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради проводиться робота щодо направлення дітей зазначеної категорії на реабілітацію до реабілітаційних установ України.

У 2019 році Урядом запроваджено новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

З метою забезпечення контролю за виконанням громадською організацією «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації, абілітації та транспортування особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», яка була визнана переможцем конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких буде надаватись фінансова підтримка з міського бюджету в 2019 році (далі – Програма), та цільовим використанням бюджетних коштів департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради в установленому порядку був проведений щоквартальний моніторинг впровадження програми за період з 1 січня 2019 року по 31 березня 2019 року.

12.04.2019 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу», якою передбачено новий механізм забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Департамент соціального захисту населення надає інформацію щодо переліку вакансій, заявлених роботодавцями, на які можуть бути працевлаштовані особи з інвалідністю.

Ознайомитися з переліком

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2020 році (термін реалізації програм (проектів, заходів) з 01.01.2020 по 31.12.2020).

1. Міський комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури (далі - комітет доступності) є консультативно- дорадчим органом, який утворюється при виконавчому комітеті Сумської міської ради з метою координації роботи, пов'язаної зі створенням в місті Суми особам з інвалідністю (у тому числі особам з інвалідністю по зору та тим, які пересуваються на кріслах колісних, а також дітям з інвалідністю) та іншим маломобільним групам населення (далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).
2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, міського голови м. Суми, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями комітету доступності є:
- забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно- видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, території міста вимогам чинних будівельних норм;
- підготовка пропозицій управлінням та відділам Сумської міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничий будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно- видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації;
- надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;
- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;
- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;
- сприяння ефективній взаємодії управлінь та відділів Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.
4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:
- залучати для розгляду питань, пов'язаних з його діяльністю, спеціалістів управлінь та відділів Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;
- одержувати в установленому порядку від управлінь та відділів Сумської міської ради інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію управлінь та відділів Сумської міської ради з питань, що належать до його компетенції;
- утворювати постійні та тимчасові робочі групи;
- організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;
- ініціювати перед міським головою та його заступниками проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;
- подавати управлінням та відділам Сумської міської ради, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.
5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з управліннями та відділами Сумської міської ради, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
6. Склад комітету доступності формується з числа представників управлінь та відділів' Сумської міської ради, комісії, громадських організацій та фізичних осіб (за згодою).
Чисельність представників громадських організацій осіб з інвалідністю та фізичних осіб повинна становити не менше половини загальної чисельності членів комітету доступності.
Представники громадських організацій осіб з інвалідністю делегуються зборами таких об'єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.
Члени комітету доступності виконують свої обов'язки на громадських засадах.
7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником міського голови, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою (за згодою).
Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою.
8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності - заступника голови.
План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.
Порядок денний чергового засідання, комітету доступності формується за пропозиціями його членів.
Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.
Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності - заступник голови.
9. Рішення комітету доступності (в тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності у п'ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.
Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.
10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться міським головою або його заступниками з питань, що належать до компетенції комітету доступності.
11. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням офіційного сайту Сумської міської ради.
12. Комітет доступності щороку не менше одного разу на півріччя надає узагальнюючу інформацію та пропозиції комітетам доступності при обласній державній адміністрації.

Волошина
Ольга Михайлівна

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комітету;

Дмітрєвская
Альона Іванівна

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комітету;

Борисенко
Наталія Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, секретар комітету (контактний телефон 60-44-64, 60-44-98).

Члени комітету:

Безкоста
Олена Віталіївна

Богданов
Віктор Володимирович  

 

-

-

 

представник (мати) особи з інвалідністю І групи (за згодою)

начальник управління розвитку житлово-комунального господарства департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради;

Бондаренко
Ольга Олегівна

-

заступник начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради;

Борщ
Володимир Михайлович

-

особа з інвалідністю І групи (за згодою);

 

Габ
Олег Володимирович

Галіченко
Інна Федорівна

-

 

-

голова громадської організації інвалідів «Рука допомоги м. Суми» (за згодою);

директор комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Грінка
Олександр Олександрович

Довбня

Анатолій Миколайович

-

 

голова Сумського міського громадського об’єднання «Спортивний клуб інвалідів «Фенікс» (за згодою);

начальник управління «Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю» Сумської міської ради;

Зінченко
Олександр Володимирович

-

особа з інвалідністю І групи (за згодою);

Литвиненко
Вікторія Анатоліївна

 

-

заступник начальника управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради - начальник відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства;

Педоренко
Микола Миколайович

-

особа з інвалідністю І групи (за згодою);

Петреченко
Зоя Михайлівна

-

голова Сумського центру активної реабілітації інвалідів «Натхнення» (за згодою);

Пявка
Юлія Миколаївна

-

завідувач сектору обліково-інформаційної роботи правового управління Сумської міської ради;

Слободян
Володимир Михайлович

-

голова громадської організації «Людей з інвалідністю» «Доля» (за згодою);

Фрунзе
Людмила Вікторівна

-

голова Сумської міської громадської організації дітей-інвалідів та молоді з ДЦП-візочників (з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи) «НАША РОДИНА» (за згодою);

Шилов
Віталій Володимирович

-

начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради;

Яковенко
Сергій Володимирович

 -

начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради.

Відповідно до п. 27, 28 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, перелік таких засобів», затверджений постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 2012 року № 321, у разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається органу соціального захисту населення членами сім’ї померлої особи з інвалідністю чи іншої особи.

Для участі в конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2019 році було надано 1 конкурсну пропозицію «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас», яка й була допущена до другого етапу конкурсу. Враховуючи відкритий захист конкурсної пропозиції та індивідуальні оцінки членів конкурсної комісії, конкурсна пропозиція громадської організації набрала 220 балів та визнана переможцем конкурсу.