0010.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 80
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2018 р. № 587)

ПОРЯДОК
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)

1. Цей Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності) (далі - отримувачі), послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

2. Отримувачу надаються послуги із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційній установі, яка провадить діяльність відповідно до Закону України“Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” та інших нормативно-правових актів у сфері реабілітації (абілітації).

3. Для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), зокрема з метою попередження інвалідності, в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності (далі - установа) отримувач або його законний представник подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, крім мм. Києва та Севастополя, ради об’єднаної територіальної громади (далі - місцевий орган) за місцем проживання (перебування) такі документи:

1) заяву про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

2) індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

3) висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

4) паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

5) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

6) документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

7) виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

8) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).

Місцевий орган перевіряє наявність поданих документів і робить копії, які засвідчуються посадовою особою такого органу.

4. Днем звернення отримувача або його законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у пункті 3цього Порядку, що реєструються у відповідному журналі.

5. Місцевий орган протягом п’яти робочих днів:

інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію);

вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію);

надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) з відміткою про внесення інформації про отримувача до централізованого банку даних з проблем інвалідності та копії документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

6. Після отримання від місцевого органу документів, визначених абзацом четвертим пункту 5 цього Порядку, установа реєструє їх у відповідному журналі та протягом п’яти робочих днів розглядає такі документи і надсилає місцевому органові та отримувачу або його законному представникові рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) із зазначенням дати початку курсу реабілітації.

Після зарахування отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) на підставі його індивідуальної програми реабілітації або висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) в установі складається індивідуальний план комплексної реабілітації (абілітації).

7. Реабілітаційні послуги надаються установами безоплатно.

8. Після закінчення курсу комплексної реабілітації (абілітації) установа видає отримувачу або його законному представникові довідку про надані реабілітаційні послуги та результати комплексної реабілітації (абілітації), копію якої надсилає до місцевого органу.

9. Форми заяви про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), журналу реєстрації документів, рішення щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію), повідомлення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію), рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації), довідки про надані реабілітаційні послуги та результати комплексної реабілітації (абілітації) затверджуються Мінсоцполітики.”.