002.jpg
1. Міський комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури (далі - комітет доступності) є консультативно- дорадчим органом, який утворюється при виконавчому комітеті Сумської міської ради з метою координації роботи, пов'язаної зі створенням в місті Суми особам з інвалідністю (у тому числі особам з інвалідністю по зору та тим, які пересуваються на кріслах колісних, а також дітям з інвалідністю) та іншим маломобільним групам населення (далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).
2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, міського голови м. Суми, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями комітету доступності є:
- забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно- видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, території міста вимогам чинних будівельних норм;
- підготовка пропозицій управлінням та відділам Сумської міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничий будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно- видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації;
- надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;
- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;
- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;
- сприяння ефективній взаємодії управлінь та відділів Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.
4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:
- залучати для розгляду питань, пов'язаних з його діяльністю, спеціалістів управлінь та відділів Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;
- одержувати в установленому порядку від управлінь та відділів Сумської міської ради інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію управлінь та відділів Сумської міської ради з питань, що належать до його компетенції;
- утворювати постійні та тимчасові робочі групи;
- організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;
- ініціювати перед міським головою та його заступниками проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;
- подавати управлінням та відділам Сумської міської ради, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.
5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з управліннями та відділами Сумської міської ради, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
6. Склад комітету доступності формується з числа представників управлінь та відділів' Сумської міської ради, комісії, громадських організацій та фізичних осіб (за згодою).
Чисельність представників громадських організацій осіб з інвалідністю та фізичних осіб повинна становити не менше половини загальної чисельності членів комітету доступності.
Представники громадських організацій осіб з інвалідністю делегуються зборами таких об'єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.
Члени комітету доступності виконують свої обов'язки на громадських засадах.
7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником міського голови, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою (за згодою).
Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою.
8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності - заступника голови.
План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.
Порядок денний чергового засідання, комітету доступності формується за пропозиціями його членів.
Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.
Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності - заступник голови.
9. Рішення комітету доступності (в тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності у п'ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.
Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.
10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться міським головою або його заступниками з питань, що належать до компетенції комітету доступності.
11. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням офіційного сайту Сумської міської ради.
12. Комітет доступності щороку не менше одного разу на півріччя надає узагальнюючу інформацію та пропозиції комітетам доступності при обласній державній адміністрації.

Волошина
Ольга Михайлівна

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комітету;

Дмітрєвская
Альона Іванівна

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комітету;

Борисенко
Наталія Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, секретар комітету (контактний телефон 60-44-64, 60-44-98).

Члени комітету:

Безкоста
Олена Віталіївна

Богданов
Віктор Володимирович  

 

-

-

 

представник (мати) особи з інвалідністю І групи (за згодою)

начальник управління розвитку житлово-комунального господарства департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради;

Бондаренко
Ольга Олегівна

-

заступник начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради;

Борщ
Володимир Михайлович

-

особа з інвалідністю І групи (за згодою);

 

Габ
Олег Володимирович

Галіченко
Інна Федорівна

-

 

-

голова громадської організації інвалідів «Рука допомоги м. Суми» (за згодою);

директор комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Грінка
Олександр Олександрович

Довбня

Анатолій Миколайович

-

 

голова Сумського міського громадського об’єднання «Спортивний клуб інвалідів «Фенікс» (за згодою);

начальник управління «Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю» Сумської міської ради;

Зінченко
Олександр Володимирович

-

особа з інвалідністю І групи (за згодою);

Литвиненко
Вікторія Анатоліївна

 

-

заступник начальника управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради - начальник відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства;

Педоренко
Микола Миколайович

-

особа з інвалідністю І групи (за згодою);

Петреченко
Зоя Михайлівна

-

голова Сумського центру активної реабілітації інвалідів «Натхнення» (за згодою);

Пявка
Юлія Миколаївна

-

завідувач сектору обліково-інформаційної роботи правового управління Сумської міської ради;

Слободян
Володимир Михайлович

-

голова громадської організації «Людей з інвалідністю» «Доля» (за згодою);

Фрунзе
Людмила Вікторівна

-

голова Сумської міської громадської організації дітей-інвалідів та молоді з ДЦП-візочників (з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи) «НАША РОДИНА» (за згодою);

Шилов
Віталій Володимирович

-

начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради;

Яковенко
Сергій Володимирович

 -

начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради.