0012.jpg

Колективний договір – це нормативно – правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін підприємства, організації, установи.

Розробляють і укладають колективний договір на підставі чинного законодавства, що включає в себе такі основні правові акти: Кодекс законів про працю України, Закони України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Колективний договір набирає чинності від дня його підписання представниками сторін або від дня, зазначеного у колдоговорі. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти доти, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачене договором.
Процедура укладення колективного договору є такою:
- будь-яка сторона – власник або уповноважений ним орган (особа), з однієї сторони, і первинна профспілкова організація, а у разі її відсутності, представники вільно обраних на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів;
- інша сторона протягом семи днів після отримання повідомлення починає переговори;
- утворюється робоча комісія з представників сторін;
- робоча комісія готує проект колективного договору, з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом;
- складається проект колективного договору;
- на загальних зборах трудовий колектив відхиляє або схвалює проект колективного договору;
- в разі якщо збори трудового колективу відхиляють проект колдоговору або окремі його положення, обидві сторони в термін, що не перевищує 10 днів відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення, після цього проект у цілому знову виноситься на розгляд зборів;
- уповноважені представники сторін не пізніш як через 5 днів з моменту схвалення, якщо інше не встановлене зборами трудового колективу, підписують колективний договір.
Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, щорічно у строки, передбачені колективним договором, сторони звітують про його виконання.
Для отримання більш детальної інформації щодо змісту колективного договору, порядку його укладання та реєстрації необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (в. Харківська, 35, каб. 209, т. 60-45-02).