Print
Hits: 823

1) Замовник

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.
Адреса: м. Суми, вул. Воскресенська, 8А.
Телефон: (0542) 700-102, 700-107
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Начальник управління архітектури та містобудування – головний архітектор Кривцов Андрій Володимирович.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документа державного планування (далі – ДДП) – внесення змін до детального плану території мікрорайону. Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) до проєкту, до якого вносяться зміни, раніше не розроблялась.
Ділянка, до якої розробляється проєкт ДПТ, призначена під житлову та громадську забудову мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми.

Цілі проєкту детального плану (далі – Проєкт):
- комплексне освоєння території;
- реалізація житлової політики, підвищення життєвого рівня населення;
- уточнення функціонального зонування, взаємодії окремих планувальних зон, визначення необхідної площі ділянок житлової забудови, системи обслуговування, озеленення та благоустрою території;
- створення для населення безпечної, безбар’єрної, сприятливої для життєдіяльності середи.

Внесення змін до ДДП має цілі:
- зміна планувальної структури території та функціонального призначення території в її південно-західній частині між вул. Соколина та вул. Проектна № 9 для розміщення підстанції 110/20кВ «Роменська» згідно ТЕО ПАТ «Сумиобленерго» у зв’язку з технічною неможливістю її розміщення на території, передбаченій раніше у генеральному плані м. Суми;
- зміна планувальної структури території в її північній частині (ділянка з кадастровим № 5910136600:20:032:0003) у відповідності до наданої забудовником і належним чином затвердженої раніше проєктної документації;
- визначення черговості та обсягів подальшої містобудівної діяльності з метою зміни кадастрового поділу в межах ділянки з кадастровим №5910136600:20:032:0001 та розроблення нових проєктів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
- уточнення містобудівних умов та обмежень.

Документи державного планування, що мають відношення до Проєкту:
- Генеральний план міста Суми;
- План зонування території міста Суми, розроблений ДП ДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя і затверджений рішенням Сумської міської ради №2180-МР від 06 березня 2013 року;
- Проект внесення змін до генерального плану міста Суми, розроблений ДП ДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя і затверджений рішенням Сумської міської ради №1943 від 19 грудня 2012 року;
- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року;
- Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2019-2021 роки;
- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;
- Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 р. на наступні 2020-2021 програмні роки;
- Комплексна програма поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Даний ДДП має та передбачає види діяльності та об’єкти, які відносяться до таких, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля – друга категорія в статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:
для покриття навантаження проєктованого житлового кварталу передбачено проєктування перетворюючої двотрансформаторної підстанції (далі – ПС) «Роменська» 110/20 кВ загальною потужністю 2×10 МВА відкритого типу. Живлення підстанції передбачається від існуючої лінії ПЛ-110 кВ «Суми-Вузлова». Для передавання електроенергії класу напруги 20 кВ до перетворюючих підстанцій 20/0,4 кВ та існуючих РП наразі передбачено використання кабельних та кабельно-повiтряних ліній. Межі охоронної зони підстанції 110/20 кВ визначаються вимогами ПУЕ-2017 та складають 3 м від огорожі території. Межі санітарної зони визначені згідно розрахунку у відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 та складають 65 м від трансформатора (або 30 м від огорожі ПС), за умови можливого будівництва 12-поверхового житлового будинку висотою не більше 36 м.

4) Інформація про ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Атмосферне повітря. При експлуатації об’єкта можливе забруднення атмосферного повітря фізичне та хімічне: від транспортних засобів, оскільки передбачені автостоянки для постійного та тимчасового зберігання автівок, гостьові автостоянки, підземний паркінг багатоквартирної забудови; системи опалення, оскільки передбачено газову котельню; систем вентиляції підземного паркінгу. Автостоянки розраховані на 456 паркомісць та розосереджені на території 45,6319 га, тому значного впливу на довкілля не чинитимуть (не підлягають категоріям щодо значних впливів, зазначених у ст.3 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Вплив від ПС на атмосферне повітря виключено, оскільки передбачені звукозахисні огорожі; межі охоронної зони підстанції 110/20 кВ визначені вимогами ПУЕ-2017 та складатимуть 3 м від огорожі території; межі санітарної зони визначені згідно розрахунку у відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 та складатимуть 65 м від трансформатора (або 30 м від огорожі ПС), за умови можливого будівництва 12-поверхового житлового будинку висотою не більше 36 м. При будівництві відбуватимуться впливи тимчасові фізичні та хімічні: від будівельної техніки, обладнання, транспорту, будівельних сипучих матеріалів, фарбувальних процесів та ін.

Грунти. Земельні ділянки, з яких складається територія детального планування, призначені для будівництва й обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Основні впливи на ґрунти ймовірні в процесі будівництва. Порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури відбуватиметься при проведенні земляних робіт: виїмка /видалення ґрунту, навмисного ущільнення (спресовування) ґрунту, зокрема й за рахунок руху або стоянки транспортних засобів та іншого будівельного обладнання. Також ймовірне забруднення ґрунту будівельним сміттям та в аварійних випадках при розливі паливно-мастильної рідини, що можливе й при експлуатації об’єкта. При експлуатації об’єкта утворюватимуться тверді побутові відходи (далі – ТПВ), що збиратимуться до сміттєвих контейнерів на спеціально обладнаному майданчику із твердим покриттям та огорожею, а потім відвозитимуться спеціалізованою організацією до полігону ТПВ.

Водні ресурси. Будівництво та експлуатація майбутнього об’єкта не передбачає будь-якого впливу на поверхневі або підземні водні ресурси. Водопостачання та водовідведення – централізовані.

Флора й фауна. Як вже зазначалося земельна ділянка призначена для будівництва й обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Флора і фауна в районі ділянки планованої діяльності (далі – ПД) досить бідна: вкрита переважно трав’янистою рослинністю, в північно-східній частині ділянки розташовуються паркові зелені насадження: дерева змішаних порід – листяні та хвойні. Впливи тимчасові при будівництві, описані вище, та довгострокові при експлуатації – фізичні (шум від автотранспорту) та хімічні (викиди забруднюючих речовин від систем опалення, вентиляції, автотранспорту). Території природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі на території ПД відсутні.

Електромагнітне випромінювання. Під час експлуатації ПС «Роменська» та ліній електропередач (ЛЕП) виникатиме ектромагнітне випромінювання. З метою захисту населення від впливу ектромагнітного випромінювання встановлюється санітарно-захисна зона (далі – СЗЗ), на якій напруженість електричного поля не перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного поля – не перевищуватиме 1,4 кА/м.

Здоров’я населення. Вплив ПД на здоров’я населення малоймовірний, можливий лише в аварійних випадках, які розглядаються на етапі розробки проєктної документації на об’єкт. Щодо ПС «Роменська» та лінії електропередачі, то вони повинні бути обладнані системою електричної безпеки, включаючи ізолятори, дроти заземлення та відповідне заземлення конструкцій, а також захист від ураження блискавки. Наявність ССЗ також є запорукою безпеки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території ПД території природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Географічне положення території ПД не передбачає транскордонних наслідків реалізації проєктних рішень для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проєкту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури району, розгляд виправданих альтернатив проєктних рішень відбувається в процесі розробки проєкту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.
Загальною альтернативою проєкту ДПТ, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках СЕО.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом СЕО є проєктні рішення ДДП, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:
- поточний стан довкілля в населеному пункті, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено;
- стан довкілля, умов життєдіяльності населення та стан його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП;
- наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;
- альтернативи, що розглядалися;
- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:
- методи цільового аналізу дозволять встановити відповідність рішень, визначених містобудівною документацією природоохоронним цілям;
- методи стратегічного аналізу матимуть ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки, оскільки такий вид документації, як ДПТ має стратегічний характер,
- методи SWOT-аналізу необхідні для визначення слабких та сильних сторін існуючої екологічної ситуації, можливостей та загроз при плануванні проєктних рішень;
- оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проєктних чинників;
- врахування зауважень та пропозицій до проєкту містобудівної документації.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проєктних рішень документу державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проєктних рішень ДПТ на довкілля та стан здоров’я населення, у першу чергу щодо:
- оптимізації планувальної організації територій, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
- трансформації та розвитку транспортної мережі з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;
- пропозиції щодо налагодження ефективної системи санітарного очищення території ПД;
- проведення мереж комунальних систем та об’єктів тепло-, електро- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про СЕО буде виконано відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018р.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції щодо інформації в Заяві про визначення обсягу СЕО проєкту надаються до Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.
Адреса: м. Суми, вул. Воскресенська, 8А. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Контактна особа – заступниця начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради Бондаренко Ольга Олегівна.
Телефон: (0542) 700-102, 700-107
Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.