007.jpg

1. Громадська рада при виконавчому комітеті Сумської міської ради (далі – громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, створеним у відповідності до постанови Кабінет Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) для ефективного громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, забезпечення врахування громадської думки при здійсненні повноважень виконавчим комітетом Сумської міської ради.
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Сумської міської ради розробляється та приймається громадською радою і затверджується виконавчим комітетом Сумської міської ради, при якому її створено (далі – орган).
Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.
3. Основними завданнями громадської ради є:
3.1. Створення умов для реалізації громадянами своїх конституційних прав та інтересів;
3.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю органу;
3.3. Сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації повноважень, місцевої політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) Готує та подає виконавчому комітету Сумської міської ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) Готує та подає виконавчому комітету Сумської міської ради пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) Подає виконавчому комітету Сумської міської ради обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів рішень, удосконалення роботи органу;
4) Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Сумської міської ради та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів і нормативно-правових актів, які розробляє орган;
5) Здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчого комітету Сумської міської ради пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та в інший прийнятний спосіб;
7) Збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету Сумської міської ради інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку територіальної громади;
9) Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
5. Громадська рада має право:
1) Створювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
3) Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) В установленому порядку отримувати від виконавчого комітету Сумської міської ради проекти нормативних актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк до початку таких консультацій.
5-1. Члени громадської ради мають право: брати участь у засіданнях громадської ради з правом вирішального голосу; брати участь у розгляді питань на засіданнях її органів; ініціювати розгляд органами громадської ради питань із залученням фахівців та експертів; доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.
6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначений установчими зборами (протокол установчих зборів № 1/2015 від 29.05.2015) складає 21 особу.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
Строк повноважень складу громадської ради - два роки.
8. Діюча громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення своїх повноважень створює ініціативну групу з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради (далі – ініціативна група).
Якщо повноваження громадської ради не були припинені достроково, то ініціативна група створюється громадською радою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.
Якщо повноваження громадської ради були припинені достроково, то ініціативна група з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради створюється розпорядженням міського голови.
У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.
До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники виконавчого комітету Сумської міської ради, при якому утворюється громадська рада.
Персональний склад ініціативної групи Сумська міська рада оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.
Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Сумська міська рада в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
4. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);
6. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.
У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.
За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.
Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:
1. Невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
2. Не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у семиденний строк;
3. Невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;
4. Недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
5. Відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
6. Перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.
Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається виконавчому комітету Сумської міської ради.
Сумська міська рада оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.
9. Виконавчий комітет Сумської міської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:
10.1. Систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
10.2. Надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
10.3. Скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
10.4. Неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
10.5. Подання членом громадської ради відповідної заяви;
10.6. Обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
10.7. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;
10.8. Смерті члена громадської ради.
У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.
Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради на підставі протоколу засідання громадської ради. Сумська міська рада оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, виконавчий комітет Сумської міської ради вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.
10-1. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:
10-1.1. Коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
10-1.2. Невиконання громадською радою без об'єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
10-1.3. Прийняття відповідного рішення на її засіданні;
10-1.4. Реорганізації або ліквідації виконавчого комітету Сумської міської ради.
Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом органу.
У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених підпунктами 2-4 цього пункту, виконавчий комітет Сумської міської ради створює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування та затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів (50% + 1 голос), присутніх на засіданні.
Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, створену відповідно до вимог Типового положення, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами).
Голова громадської ради має двох заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування та затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів (50% +1 голос), присутніх на засіданні.
Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.
У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
12. Голова громадської ради:
12.1. Організовує діяльність громадської ради;
12.2 Організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
12.3. Підписує разом з секретарем громадської ради (або заступником голови громадської ради - у разі відсутності секретаря) документи від імені громадської ради (при цьому рішення громадської ради підписуються при наявності відповідних протоколів засідань);
12.4. Представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
12.5. Може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Сумської міської ради.
13. Секретар громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування та затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів (50% +1 голос), присутніх на засіданні.
Секретар громадської ради входить до складу секретаріату, який за поданням громадської ради може бути створений рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради для забезпечення ведення діловодства, вирішення питань матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи громадської ради.
За заявою громадської ради виконавчий комітет Сумської міської ради може покласти здійснення відповідних функцій в секретаріаті громадської ради на представника департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради.
14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів.
Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.
Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.
У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її органів, член громадської ради може викласти письмову власну думку, яка залучається до протоколу.
У виключних випадках, якщо дійсний член громадської ради відсутній з поважних причин (виконання патріотичного обов’язку перед Україною, тривалий лікарняний, інше) він спільно з інститутом громадянського суспільства може уповноважити іншого представника від відповідного інституту громадянського суспільства брати участь у засіданнях громадської ради з правом вирішального голосу, що обов’язково підтверджується протоколом делегування та довіреністю, які належно засвідчуються керівником інституту громадянського суспільства.
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступник або інший уповноважений представник виконавчого комітету Сумської міської ради.
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Регулювання внутрішніх організаційних і процедурних питань діяльності громадської ради здійснюється у відповідності до регламенту, який нею приймається.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органами місцевого самоврядування, які діють на території міста Суми.
Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
15-1. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників виконавчого комітету Сумської міської ради в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.
Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
16. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Сумської міської ради в рубриці «Громадська рада».
17. Забезпечення органів громадського ради (в т.ч. секретаріату громадської ради), на час проведення засідань, приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Сумської міської ради.
18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням. Дійсним членам громадської ради видається посвідчення, яке підтверджує їх повноваження. Це посвідчення також використовується дійсними членами громадської ради при голосуванні на засіданнях при прийняті рішень.