0012.jpg

Сумський міський голова

ЛИСЕНКО Олександр Миколайович 

 

Є головною посадовою особою територіальної громади Сумської міської територіальної громади.

Виконує свою роботу відповідно до вимог статті 12, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Забезпечує у межах, наданих законом, здійснення повноважень органів виконавчої влади на території Сумської міської ТГ, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузях фінансів, бюджету, мобілізаційної роботи, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 4, 7;

Стаття 28

пункт «а», підпункти 1, 3, 4, 5, 6, 7;

пункт «б», підпункти 1, 2;

Стаття 29

пункт «а», підпункти 2, 3;

Стаття 36

підпункти 1, 3;

Стаття 38

частина 1, пункт «а», підпункт 7;

пункт «б», підпункт 2.

Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Організовує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

Спрямовує діяльність заступників міського голови, старост розподіляє між ними обов’язки.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

 Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і загальної чисельності апарату та виконавчих органів міської ради, її виконавчого комітету, витрат на  їх утримання, кандидатури секретаря міської ради.

Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчим комітетом.

Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях.

Очолює роботу по впровадженню стратегії розвитку міста Суми.

Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднення затверджених радою програм, бюджету та звітів про їх виконання.

Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами, установами та організаціями Сумської міської ТГ та зарубіжними партнерами.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників департаментів,  управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності (крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»).

Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території Сумської міської ТГ, які перебувають у державній власності.

Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних (у тому числі валютних) коштів.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів.

Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Організовує роботу щодо складання проєкту міського бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід та результати виконання бюджету.

Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

Сприяє забезпеченню доведення до населення, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності наказу військового комісара про оголошення мобілізації.

Організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на відповідній території.

Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною. Є начальником цивільного захисту Сумської міської ТГ.

Координує роботу департаменту фінансів, економіки та інвестицій (в частині повноважень щодо бюджету та фінансів) та сприяє виконанню покладених на нього завдань, у межах, визначених чинним законодавством.

Вирішує питання взаємодії з:

  • Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області;
  • управлінням державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області;

Організовує та здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці у міській раді.

Очолює комісію з питань захисту прав дитини.

Очолює міську комісію з питань боротьби зі злочинністю.

Організовує формування політики у сфері якості, розробку цілей якості та заходів, спрямованих на їх досягнення. Контролює їх виконання.

Підписує договори оренди земельних ділянок.

Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади.