007.jpg

З метою вивчення ринку програмних продуктів та отримання комерційних пропозицій КП «Міськводоканал» Сумської міської ради оголошує проведення конкурсу на створення та впровадження Інформаційно - технічного комплексу – «Автоматизована система комерційних розрахунків з побутовими клієнтами КП «Міськводоканал» на базі інформаційних технологій, систем передачі даних, систем збереження даних.

 

I. Обгрунтування

Автоматизована білінгова (інформаційна) система (АБС) являє собою сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації та прийняття управлінських рішень.

Створення АБС сприяє підвищенню ефективності виробництва економічного об’єкта і забезпечує якість управління. Найбільша ефективність АБС досягається при оптимізації планів робіт абонентського відділу, швидкому виробленні оперативних рішень, чіткому складанні звітних даних.

Успішне функціонування людино-машинних інформаційних систем і технології визначає якість надання послуг.

Основоположні принципи створення АБС:

 • Принцип системності є найважливішим при створенні, функціонуванні та розвитку АБС. Він дозволяє підійти до досліджуваного об’єкта як єдиного цілого; виявити на цій основі різноманітні типи зв`язків між структурними елементами, що забезпечують цілісність системи; встановити напрям виробничо-господарської діяльності системи і реалізувати нею конкретні функції. Системний підхід передбачає проведення двохаспектового аналізу.
 • Принцип розвитку полягає у тому, що АБС створюється з урахуванням можливості постійного поповнення та оновлення функції системи і видів її забезпечень. АБС повинна нарощувати свої обчислювальні потужності, оснащуватися новими технічними та програмними засобами, бути здатною постійно розширювати та оновлювати коло завдань і інформаційний фонд, що створюється у вигляді системи баз даних.
 • Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії АБС різних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування. Реалізація цього принципу дозволяє забезпечити нормальне функціонування економічних об’єктів, підвищити ефективність управління.
 • Принцип стандартизації і уніфікації полягає в необхідності функціонування АБС.
 • Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення АБС та цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні.

 

II. Технічне завдання

1. Загальні технічні вимоги

1.1. Автоматизована Система комерційних розрахунків з побутовими клієнтами КП «Міськводоканал» СМР (Автоматизована білінгова система, надалі АБС) повинна представляти собою комплексну систему автоматизації комерційних розрахунків в частині збирання, оброблення, зберігання, аналізу і відображення інформації на базі промислової СУБД, призначену для комплексного обліку, нарахування, перерахування платежів, автоматизованого формування документів та звітів та загальної підтримки діяльності КП «Міськводоканал» шляхом автоматизації процесів комерційних розрахунків та функції діючою нормативно-законодавчою базою.

1.2. Проектування АБС повинне здійснюватись з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4.02.98р. № 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних", комплексу стандартів на автоматизовані ІАС (ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89 ГОСТ 34.227-89 та ін.), комплексу стандартів на програмні засоби (ДСТУ 2853-94, ДСТУ 2851-94 та ін.), інших стандартів в галузі інформаційних технологій, нормативно-технічних та методичних документів з питань технічного захисту інформації (далі - ТЗІ), а також існуючої нормативно-правової бази, розпорядчих та нормативних документів.

1.3. АБС має бути інтегрованою з системами, до яких є офіційний доступ, та забезпечувати введення та накопичення даних відповідно до повноважень КП «Міськводоканал» щодо ведення розрахунків з побутовими клієнтами за надані(спожиті) послуги.

2. Вимоги до складу робіт зі створення АБС

До складу робіт зі створення АБС мають увійти:

2.1. Проектування системи відповідно до вимог комплексу стандартів на автоматизовані ІАС (ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89 ГОСТ 34.227-89, РД-50-34), узгодження та затвердження технічного завдання та техноробочого проекту зі створення АБС.

2.2. Встановлення та налагоджнння системного програмного забезпечення на обладнанні Замовника у складі:

 • Сервер баз даних реляційної СУБД промислового рівня, що має забезпечити одночасну роботу до 30 користувачів с АБС;
 • Сервер додатків, що має забезпечити одночасну роботу до 100 локальних та віддалених користувачів з поточними даними та нормативно-довідковою інформацією; - до 30 клієнтських автоматизованих робочих місць та до 70 робочих місць віддалених користувачів інтерфейс).

2.3. Розробка програмного забезпечення та інтеграція з існуючими системами та даними відповідно до вимог, що викладені в п.4 даних Вимог.

2.4. Інші компоненти АБС, необхідні для забезпечення функціювання АБС.

3. Вимоги до структури та архітектури системи

3.1. Система має бути побудована за трирівневою архітектурою (СУБД-сервер додатків-Web клієнт) та забезпечити можливість використання стандартних інтернет браузерів (МSIE, Google Сhrome, Моzilla Firefох) в якості клієнтського програмного забезпечення.

3.2.В системі мають бути передбачені:

 • ієрархічна масштабована архітектура з забезпеченням можливостей настроювання та реконфігурації;
 • підтримка та використання загальносистемних інформаційних ресурсів КП «Сумиводоканал», існуючих телекомунікаційних мереж, загальносистемних класифікаторів та картографічних ресурсів;
 • локальне зберігання внутрішніх інформаційних ресурсів, підтримка віддалених робочих місць, забезпечення розподіленого режиму функціонування системи;
 • забезпечення захищеного конфіденційного зв'язку з віддаленими користувачами через телекомунцікаціні канали та мережу Інтернет;
 • інші можливості, що будуть визначені на стадії проектування системи.

4. Перелік основних та додаткових функцій системи

Автоматизована білінгова система має забезпечити:

4.1. Автоматизоване ведення нормативно-довідкової бази;

4.2. Ведення інформації та історії змін по параметрах особових рахунків:

4.2.1. Інформація про мешканців

4.2.2. Поточні тарифи та норми споживання на дату, способи нарахування

по кожному з особових рахунків на дату;

4.2.3. Поточні пільги на дату (з забезпеченням інформаційного зв’язку з Єдиним державним реєстром осіб, що мають право на пільги, та локальним класифікатором пільг)

4.2.4. Суми та періоди надання субсидій

4.2.5. Суми та періоди надання компенсацій

4.2.6. Інформація про лічильники, дані лічильників (квартирних, будинкових)

4.2.7. Інші історичні дані, склад яких буде визначено на стадії проектування

системи;

4.3. Автоматизоване нарахування платежів відповідно до затверджених тарифів та методик з водопостачання, водовідведення холодної та гарячої води та каналізації;

4.4. Можливість внесення змін до розрахункових алгоритмів адміністративними засобами без додаткового програмування; можливість підключення додаткових модулей розрахунку при значних змінах в нормативно-законодавчій базі;

4.5. Інтеграція з існуючими інформаційними системами; забезпечення імпорту даних з існуючих систем та подальшої автоматичної синхронізації даних:

 • Реєстр адрес (населені пункти, вулиці, будинки);
 • Основна інформація про особові рахунки побутових споживачів; - Інформація про пільги (забезпечення онлайн взаємодії з з Єдиним державним реєстром осіб, що мають право на пільги);
 • Інформація про субсидії, договори реструктуризації боргу та ін.

4.6.Автоматизоване ведення інформації про платежі населення за спожиті послуги, ведення сальдо за особовими рахунками в розрізі:

4.6.1. Нарахувань та дорахувань (перерахувань) згідно з тарифами та фактично спожитими обсягами послуг;

4.6.2. Внесення платежів за спожиті послуги;

4.6.3. Пільгових обсягів та нарахувань;

4.6.4. Додаткових нарахувань за договорами реструктуризації боргу;

4.6.5. Інших видів нарахувань та перерахувань.

4.7. Автоматизація роботи з боржниками та претензійно-позовної роботи, нарахування та контроль сплати пені, штрафів та ін.

4.8. Автоматизоване формування поточної та аналітичної звітності

4.9. 3абезпечення регламентованого доступу користувачів до інформаційних

ресурсів згідно з повноваженнями; забезпечення технічного захисту інформації, захисту каналів передачі даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», існуючої нормативно-законодавчої бази в галузі ТЗЇ;

4.10. Забезпечення інформаційної онлайн взаємодії з автоматизованою системою бухгалтерського обліку «1-С Підприємство» (версії 7.*,8.*)

5. Інші вимоги

 5.1. У складі проекту необхідно визначити:

 • технологію впровадження системи та навести перелік документів, які будуть надані Замовникові;
 • систему навчання адміністратора ( адміністраторів) та користувачів (необхідно точно вказати кількість адміністраторів та користувачів, які можуть бути підготовлені в рамках даного проекту);
 • систему організації технічної підтримки;
 • гарантійні зобов’язання.

5.2. АБС повинна мати україномовний інтерфейс користувача та експлуатаційну документацію згідно з ДСТУ 3008-95.

 

ІІІ. Додаткова інформація:

1. Свої пропозиції просимо надсилати на електронну адресу : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Контактна особа:

П.І.П., посада - Гупало Олексій Миколайович – директор з питань забезпечення бізнесу, тел. - 0542-700-161.