001.jpg

Основними завданнями департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради відповідно до Положення є забезпечення в місті реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, та надання за рахунок коштів міського бюджету та благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення, у тому числі надання пільг, компенсацій та матеріальної допомоги особам, що знаходяться у складних життєвих обставинах, у вигляді грошової або натуральної допомоги.

Функції департаменту:

У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості:
а) забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
б) здійснює перевірку колективних договорів і територіальних угод іншого рівня з метою засвідчення автентичності примірників і копій поданих на реєстрацію, забезпечує зберігання копій після проведення повідомної реєстрації;
в) здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;
г) бере участь у розробленні програми зайнятості населення міста Суми та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
а) організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України тощо;
б) здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, а також інших видів державної соціальної допомоги відповідно до законодавства України;
в) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;
г) проводить електронні звірки інформації від організацій - надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
д) здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
е) формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
є) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
ж) організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
з) організовує роботу «мобільного соціального офісу»;
и) здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
і) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
й) здійснює оформлення довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
а) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
б) здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
в) організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
г) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
д) видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
е) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
є) організовує виконання заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку).

У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:
а) організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
б) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
в) сприяє влаштуванню за потреби до будинків - інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;
г) вирішує в межах компетенції у встановленому законодавством порядку встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами;
д) сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг
інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У сфері соціальної інтеграції інвалідів:
а) здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
б) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
в) здійснює підготовку документів для оформлення направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
г) здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України та/або відповідними рішеннями Сумської міської ради;
д) визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації;
е) інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
є) інформує Сумській міський центр зайнятості та Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;
ж) бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення міста Суми.

Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
а) реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;
б) взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;
в) забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
г) надає у межах своїх повноважень сім’ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї;
д) забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми.

А також:

- здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій Сумським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України стосовно осіб, які проживають в територіальних межах міста Суми, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;
- забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;
- здійснює координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» та комунальної установи «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» Сумської міської ради, контролює якість і своєчасність надання ними соціальних послуг.

Мета діяльності та завдання

Контактні телефони

керівників департаменту соціального захисту населення та підпорядкованих комунальних установ

Директор департаменту

Масік

Тетяна Олександрівна

787-100

Перший заступник директора департаменту

Маринченко

Світлана Борисівна

787-101

Заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги

Лагіренко

Ірина Анатоліївна

787-110

Заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Лавринович

Наталя Миколаївна

787-128

Заступник директора департаменту – начальник управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян

Котляр

Алла Іванівна

787-137

Заступник директора департаменту – начальник управління соціально-трудових відносин

Бутова

Олена Василівна

787-145

Заступник начальника управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Куліш

Марина Володимирівна

787-129

Заступник начальника управління соціально-трудових відносин

Лаврик

Тетяна Юріївна

787-145

Заступник начальника управління надання державної соціальної допомоги

Спориш

Інна Володимирівна

787-111

Заступник начальника управління надання державної соціальної допомоги – начальник відділу прийому громадян

Герасименко

Наталія Вікторівна

787-118

Заступник начальника управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян – заступник начальника відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства

Литвиненко

Вікторія Анатоліївна

787-140

Начальник відділу фінансування соціальних програм із соціального захисту управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Давидова

Наталія Анатоліївна

787-130

Начальник відділу персоніфікованого обліку пільг управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Березова

Галина Павлівна

787-134

Начальник відділу контролю за призначенням і виплатою пенсій управління соціально-трудових відносин

Олійник

Олена Григорівна

787-148

Начальник відділу юридичного забезпечення

Литвин

Ігор Юрійович

787-102

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Сахненко

Тетяна Олексіївна

787-107

Начальник відділу державних соціальних інспекторів – головний державний соціальний інспектор

Куліш

Віталій Вікторович

787-149

Начальник відділу програмно-технічного забезпечення

Сєргєєв

Руслан Олегович

787-151

Завідувач сектору кадрової роботи та контролю

Ревенко

Тетяна Іванівна

787-104

Директор комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Галіченко

Інна Федорівна

32-67-03

В.о. директора комунальної установи «Центр учасників бойових дій»

Ганжа

Ніна Павлівна

050-107-94-53

 

Структура департаменту соціального захисту населення

Департамент соціального захисту населення здійснює координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення наступних комунальних установ соціального захисту:

Положення про департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

Колективний договір

Прізвище, ім’я, по батькові;
посада
Дні прийомуГодини
1. Масік Тетяна Олександрівна
директор департаменту
Вівторок, четвер з 800 до 1800
2. Маринченко Світлана Борисівна
перший заступник директора департаменту
Понеділок, середа з 800 до 1800
3. Лавринович Наталя Миколаївна
заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг
Вівторок, четвер з 800 до 1800
4. Котляр Алла Іванівна
заступник директора департаменту – начальник управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян
Середа
п’ятниця
з 800 до 1800
з 800 до 1700
5. Лагіренко Ірина Анатоліївна
заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги
Вівторок, четвер з 800 до 1800
6. Бутова Олена Василівна
заступник директора департаменту – начальник управління соціально-трудових відносин
Понеділок, четвер з 800 до 1800
 

Прізвище, ім’я по батькові, посада

Адреса проведення прийому

Дні

прийому

Години прийому

Управління надання державної соціальної допомоги  

Лагіренко

Ірина Анатоліївна,

заступник директора департаменту – начальник управління  

вул. Харківська, 35,

кабінет 316

телефон 787-110

вівторок

четвер

з 800 до 1800

Спориш

Інна Володимирівна, 

заступник начальника управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 315

телефон 787-111  

понеділок – четвер

з 800 до 1715

Герасименко

Наталія Вікторівна,

заступник начальника управління – начальник відділу прийому громадян

вул. Харківська, 35,

кабінет 136

телефон 787-118

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Охмат

Ганна Іванівна,

заступник начальника відділу прийому громадян 

вул. Харківська, 35,

кабінет 137

телефон 787-124

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сауляк Наталія Віталіївна, заступник начальника управління – начальник відділу прийняття рішень 

вул. Харківська, 35,

кабінет 428

телефон 787-113

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Лаврик

Тетяна Юріївна,

заступник начальника відділу прийняття рішень 

вул. Харківська, 35,

кабінет 302

телефон 787-113

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Довбиш

Микола Петрович,  

начальник відділу автоматизованої обробки інформації

вул. Харківська, 35,

кабінет 219

телефон 787-112

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сєдих

Олена Дмитрівна,  

заступник начальника відділу автоматизованої обробки інформації

вул. Харківська, 35,

кабінет 219

телефон 787-112

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ:

-вул. Харківська, 35, кабінети 135

(1 поверх, праве крило), телефон 788-888;

Координатор прийому громадської приймальні - телефон 787-120

-вул. Романа Атаманюка, 49-а, телефон 787-126;

-вул. Охтирська, 11, телефон 787-127;

-вул. Інтернаціоналістів, 21,телефон 787-125

понеділок – четвер

п’ятниця

з 800 до 1800

 

з 800 до 1700

перерва на обід є 12:00 до 13:00

Інформатор

вул. Харківська, 35,

кабінет 138,

телефони:

787-122,

787-123,

 

понеділок – четвер

з 800 до 1800

п’ятниця

 

з 800 до 1700

без перерви на обід

Управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Лавринович

Наталя Миколаївна, 

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 320,

телефон 787-128

вівторок

з 800 до 1800

 четвер

з 800 до 1800

Куліш

Марина Володимирівна,

заступник начальника управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 321,

телефон 787-129

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Біловоленко

Катерина Борисівна,

начальник відділу виплати усіх видів соціальної допомоги

вул. Харківська, 35,

кабінет 317,

телефон 787-131

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Давидова

Наталія Анатоліївна, 

начальник відділу фінансування програм та заходів із соціального захисту населення

вул. Харківська, 35,

кабінет 321,

телефон 787-130

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Березова

Галина Павлівна,

начальник відділу персоніфікованого обліку пільг

вул. Харківська, 35,

кабінет 226,

телефон 787-134

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Управління соціально-трудових відносин

Бутова

Олена Василівна,

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 210,

телефон 787-145

понеділок 

з 800 до 1800

четвер

з 800 до 1800

Родінка

Олена Миколаївна,

заступник начальника управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 210,

телефон 787-145

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Олійник

Олена Григорівна, 

начальник відділу контролю за призначенням і виплатою пенсій

вул. Харківська, 35,

кабінет 213,

телефон 787-147

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Пирогова

Юлія Олександрівна,

завідувач сектору з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних осіб

вул. Харківська, 35,

кабінет 211,

телефон 787-147

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Спеціалісти (питання колективно-договірного регулювання)

 

Спеціалісти (питання опіки над повнолітніми недієздатними особами)

 

вул. Харківська, 35,

кабінет 209,

(телефон 787-146);

кабінети 212,

(телефон 787-147);

 

понеділок – четвер

п’ятниця

з 800 до 1700

 800 - 1600

Управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян

Котляр

Алла Іванівна,

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 123,

телефон 787-137

середа

з 800 до 1800

п’ятниця

 з 800 до 1700

Литвиненко

Вікторія Анатоліївна,

заступник начальника управління – начальник відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства

вул. Харківська, 35,

кабінет 125,

телефон 787-139

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Тверда

Олена Володимирівна,

начальник відділу з реалізації державних та місцевих соціальних програм

вул. Харківська, 35,

кабінети 125,

телефон 787-139

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п'ятниця

з 800 до 1600

Спеціалісти (питання забезпечення засобами реабілітації)

Громадська приймальня –

вул. Харківська,35

кабінет 126, телефон 787-142

кабінет 127 телефон 787-143

Понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

 п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Спеціалісти (питання соціального захисту учасників АТО/ООС)

вул. Харківська, 35,
кабінети 121

телефон 787-141

Понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Відділ державних соціальних інспекторів

Куліш

Віталій Вікторович,

начальник відділу – головний державний соціальний інспектор

вул. Харківська, 35,

кабінет 101,

телефон 787-149

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Державні соціальні інспектори

вул. Харківська, 35,

кабінети 102, 103,

телефон 787-150

понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Сахненко

Тетяна Олексіївна,

начальник відділу – головний бухгалтер

вул. Харківська, 35,

кабінет 308, 

телефон 787-107

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Круподьорова

Людмила Іванівна,

заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера

вул. Харківська, 35,

кабінет 308, 

телефон 787-107

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Відділ юридичного забезпечення

Литвин

Ігор Юрійович,

начальник відділу

вул. Харківська, 35,

кабінет 311,

телефон 787-102

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Коваленко

Вікторія Віталіївна,

заступник начальника відділу юридичного забезпечення

вул. Харківська, 35,

кабінет 312,

телефон 787-103

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Відділ програмно-технічного забезпечення

Сєргєєв

Руслан Олегович, 

начальник відділу  

вул. Харківська, 35,

кабінет 201,

телефон 787-151

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сектор кадрової роботи та контролю

Ревенко

Тетяна Іванівна,

завідувач сектору  

вул. Харківська, 35,

кабінет 314,

телефон 787-104

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Спеціалісти (звернення громадян)

 

Спеціалісьт (канцелярія)

вул. Харківська, 35,

кабінет 307,

телефон 787-105;

кабінет 301,

телефон 787-106

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

перерва на обід

з 800 до 1600

1200 - 1300

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2018 року

 Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2017 року