003.jpg

У квітні 2017 р. набрали чинності Зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Усунуто обмеження в організації навчання, скасована обов’язкова видача посвідчень, усім посадовим особам дозволено навчатися на інших підприємствах та вільно обирати суб’єкт господарювання, який надаватиме таку послугу.

У вітчизняному законодавстві стаття 13 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон про охорону праці) встановлює обов’язок роботодавця створити умови праці відповідно до нормативно-правових актів та забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників з охорони праці, за що він несе відповідальність. Роботодавець зобов’язаний навчити працівника безпечним прийомам роботи.

Загальна норма проводити навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу та в процесі роботи закріплена статтею 18 Закону про охорону праці та регламентована Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі—Типове положення).

Ще у 2015 році Державна служба України з питань праці ініціювала внесення змін до Типового положення з огляду на вимогу статті 28 Закону про охорону праці: «нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять років».

Чому Типове положення потребувало змін?

При опрацюванні змін до Типового положення було враховано рішення Державної регуляторної служби України «Про необхідність усунення Державною службою України з питань праці порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.08.2015 № 3. Рішення ґрунтувалося на тому, що дія Типового положення, яка стосується навчання з питань охорони праці лише в ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» певних категорій посадових осіб і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств (чисельність понад 1000 працівників), керівників та викладачів кафедр охорони праці вищих навчальних закладів і галузевих навчальних центрів та інших, порушувала адекватність, ефективність, збалансованість — обов’язкові принципи державної регуляторної політики, передбачені статтею 4 Закону про охорону праці.

Зміна перша: впорядковано термінологічну базу

Наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140 внесені зміни до Типового положення, які набрали чинності 14.04.2017.

Коментуючи цей нормативний документ, насамперед, звертаємо увагу, що змінами забезпечено осучаснення назв органів влади, законів, нормативно-правових актів та термінів, які використані у документі.

Спеціальне навчання - щорічне вивчення працівниками, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Встановлено чітке визначення понять «дублювання», «галузевий навчальний центр», «навчальний заклад», «навчальний центр», «робота підвищеної небезпеки», «спеціальне навчання», «навчання з питань охорони праці», «стажування». Замість поняття «медична допомога» відтепер застосовують — «домедичну допомогу», що відповідає вимогам Закону України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI.

Зміна друга: усунуто зайві обмеження в організації навчання з охорони праці

Також змінами в Типовому положенні врегульована умова для надання суб’єктами господарювання іншим суб’єктам господарювання послуг із навчання посадових осіб та працівників із питань охорони праці.

Суб’єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, надає територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці (далі — Держпраці), декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 № 1107).

Зміни до Типового положення покликані усунути зайві обмеження при організації навчання з питань охорони праці на підприємстві, зокрема:

• змінено норму Типового положення про необхідність ознайомлювати працівників із положенням підприємства про навчання з питань охорони праці, а також планами-графіками проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Відтепер роботодавець зобов’язаний лише оприлюднювати відповідні нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства;

• виключена норма щодо обов’язкової участі представника Держпраці у складі комісій із питань охорони праці, які діють на підприємстві;

• роботодавець здобув право самостійно вирішувати, видавати посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві чи ні. Однак, як і раніше, обов’язкова видача таких посвідчень тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки;

• виключена норма щодо обов’язкового проходження спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум), оскільки це питання врегульоване Кодексом цивільного захисту України.

Дистанційна перевірка знань - передача відео–, аудіо–, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.

• встановлено механізм проведення дистанційної форми перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.