004.jpg

Колективний договір – це нормативно-правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін. Розробляють і укладають колективний з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про відпустки» та галузевих нормативно-правових актів.

Колективний договір набирає чинності від дня його підписання представниками сторін або від дня, зазначеного у ньому. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти доти, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачене договором.

Процедура укладення колективного договору є такою:

- будь-яка сторона – власник або уповноважений ним орган (особа), з однієї сторони, і первинна профспілкова організація, а у разі її відсутності, представники вільно обраних на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів;

- інша сторона протягом семи днів після отримання повідомлення починає переговори;

- утворюється робоча комісія з представників сторін;

- робоча комісія готує проект колективного договору, з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом;

- складається проект колективного договору;

- на загальних зборах трудовий колектив відхиляє або схвалює проект колективного договору;

- в разі якщо збори трудового колективу відхиляють проект колдоговору або окремі його положення, обидві сторони в термін, що не перевищує 10 днів відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення, після цього проект у цілому знову виноситься на розгляд зборів;

- уповноважені представники сторін не пізніш як через 5 днів з моменту схвалення, якщо інше не встановлене зборами трудового колективу, підписують колективний договір.

Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, щорічно у строки, передбачені колективним договором, сторони звітують про його виконання.

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України колективні договори підлягають повідомній реєстрації в органах місцевого самоврядування.

Для отримання більш детальної інформації щодо змісту колективного договору, порядку його укладання та реєстрації необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, 35, каб. 209, т. 60-45-02).