007.jpg

Що таке система управління охороною праці на підприємстві або СУОП? Які питання повинна регулювати ця система та якими нормативними актами вона закріплена в законодавчій сфері України?

Статтею 43 Конституції України гарантовано кожному працівнику належні, безпечні і здорові умови праці. Відповідно, кожне підприємство, установа чи організація (далі – підприємство) будь-якої форми власності, що використовують у своїй діяльності працю найманих робітників, зобов’язані дотримуватись необхідних вимог, встановлених законодавством України, з метою гарантування безпеки праці та збереження життя, здоров’я і працездатності співробітників. Для цілей системного запровадження роботодавцями інструментів з охорони праці найманих співробітників Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України 07 лютого 2008р. затверджено Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці (далі – Рекомендації). Положення даних Рекомендацій мають виконуватись на всіх підприємствах незалежно від виду їх діяльності та повинні бути імплементовані у локальні нормативні акти таких підприємств.

12 грудня 2018 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 989-р схвалена КОНЦЕПЦІЯ реформування системи управління охороною праці в Україні. Ця Концепція визначає принципи, основні напрями та завдання побудови системи організації безпеки та гігієни праці в Україні на основі ризикоорієнтованого підходу для забезпечення впровадження стандартів Європейського Союзу. Метою Концепції є створення національної системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці.

Система управління охороною праці на підприємстві

Згідно з Рекомендаціями, система управління охороною праці на підприємстві (далі – СУОП) – це ряд комплексних заходів та механізмів, які повинні забезпечувати безпечність трудової діяльності робітників у сфері технологічного, санітарного, профілактичного та організаційного стану виробничого середовища компанії. У зв’язку з цим, система управління охороною праці повинна охоплювати певні завдання, які умовно можна об’єднати у наступні групи: забезпечення належного і безперервного управління підприємством; готовність до проведення запобіжних заходів для мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків; готовність до негайного реагування та ліквідації небезпечних ситуацій у разі їх настання. Для виконання зазначених завдань роботодавцю рекомендовано скликати відповідальний орган (координаційну раду), до складу якого залучити вище керівництво, представників служби охорони праці, членів профспілки або представників трудового колективу. Окрім того, для оперативного запровадження системи управління охороною праці дозволяється залучати інші організаційні та професійні об’єднання робітників на місцях, наприклад, спеціально створені комісії. Детальний розпис повноважень кожного відповідального органу, структуру і засоби СУОП, компетенція та обсяг відповідальності кожного співробітника закріплюється в колективному договорі, внутрішньому Положенні про СУОП підприємства.

Одним із ключових компонентів, що гарантують якісну і ефективну роботу системи управління охороною праці, є чітка структура взаємодії між окремими органами та ланками компанії. Фактично на роботодавця покладається обов’язок забезпечити доведення механізмів та конфігурації СУОП до кожного окремого працівника компанії.

Таким чином, у внутрішніх документах компанії (насамперед, Положенні про СУОП) обов’язково мають бути врегульовані наступні питання:
• Загальні положення системи управління охороною праці на підприємстві.
• Розробка першочергових та запобіжних кроків для постійного покращення виробничого середовища і встановлення оперативних планів дій для відокремлених підрозділів компанії.
• Інструменти та оцінка ймовірності швидкої адаптації до змінюваних обставин, яких може зазнати компанія. Органи та компетенція відповідальних органів.
• Порядок прийняття та внесення змін до локальних нормативних актів компанії з питань захисту прав співробітників.
• Вимоги до компетентності та навичок співробітників, процедури проведення професійного добору персоналу.
• Засоби збереження і гарантування безперервності виробництва, належний рівень якості технологічних процесів.

У даному аспекті роботодавець повинен усвідомлювати, що збій у плині технологічного процесу становить підвищену загрозу як для співробітників, так і для роботи підприємства в цілому. Окремі процеси, що є самостійними елементами структури СУОП на підприємстві та потребують розширеного тлумачення та деталізації, допускається викласти у формі додатків до Положення.

Усі співробітники компанії зобов’язані неухильно дотримуватись вимог, які наведені в Положенні та додатках до нього. Підсумовуючи вищенаведене, наголошуємо, що рівень охорони праці на підприємстві залежить від усіх учасників професійно-виробничого процесу і їх бажання докладати необхідних зусиль для досягнення безпечності праці на кожному ступені виробництва.

Відділ страхових експертів з охорони праці
Сумського міського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Сумській області