006.jpg

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області (далі – Сумське міське відділення) наголошує, що відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77, рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.

Враховуючи специфіку організаційних моментів, Сумське міське відділення звертає увагу новостворених підприємств, установ, організацій на особливості документального оформлення заснування комісії (обрання уповноваженого) із соціального страхування.

Перш за все слід зазначити, що комісія (уповноважений) із страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності створюється (обирається) та діє на кожному підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності й господарювання в місячний строк після державної реєстрації.

Страховий актив виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства , затвердженого постановою правління ФСС України від 19.07.2018 №13 (далі – Положення- ввійшла в дію з 27.07.2018).

Комісія із соціального страхування підприємства, створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Уповноважений здійснює свої повноваження відповідно до цього Положення.

До складу комісії із соціального страхування входять представники адміністрації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, що представляють інтереси застрахованих осіб), які делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості, залежно від чисельності застрахованих осіб в організації. Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюється спільним рішенням представницьких сторін (обмежень щодо мінімальної чи максимальної кількості членів комісії законодавством не встановлено).

Рішення про делегування до складу комісії представників роботодавця оформляється його наказом або розпорядженням.

ЗРАЗОК НАКАЗУ
________________________________________________________________________
(найменування організації, підприємства, установи)
НАКАЗ
від “_______”_____ 20­__ р. № ___
Про делегування представників
від роботодавця до складу комісії
із соціального страхування

Відповідно до п. 3 ст. 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77 та, враховуючи спільне з проф­спілковим комітетом рішення щодо створення комісії із соціального страхування у складі шести осіб із рівним представництвом від кожної сторони, терміном на ___________років, НАКАЗУЮ:

Делегувати представників від роботодавця до складу комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування___________________________(ПІП делегованих, посада)

М.П. Директор ______________ _______(підпис) (ПІП)________

Рішення про делегування представників від застрахованих осіб до комісії із соціального страхування оформлюється постановою виборного органу профспілкової організації (об'єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ
ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
(ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ)
_____________________________________________________________________________
(найменування організації, підприємства, установи)

ПРОТОКОЛ
від “______”____________ 20____ р. №_____
засідання профспілкового комітету
(загальних зборів трудового колективу)
________________________________
(назва підприємства)

Присутні: 1) __________________________;
2) __________________________;
3) _________________________.

Порядок денний:

1. Про делегування представників від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування.

СЛУХАЛИ: ____________(ПІП)______________про делегування представників 

від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на ___________років.

ВИСТУПИЛИ: __________(ПІП)________________запропонував(ла) делегувати від сторони застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування

терміном на ___________ років: _________________(ПІП, посади делегованих)_______________________.

ГОЛОСУВАЛИ.

Результати голосування: “за” – ____, “проти” – ___, “утрималися” – ____.
Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Делегувати від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на ________ років ________(ПІП, посади делегованих)_______________.

Голова зборів: ______________ ________(голова профспілкового комітету) (ПІП)_______

Секретар: ______________ ________(ПІП)________

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень (довготривала хвороба, відпустка по догляду за дитиною до трьох років, звільнення), сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк, що залишився до закінчення повноважень комісії, оформивши заміну наказом роботодавця чи постановою профспілкового комітету (дивлячись з якої сторони проводиться делегування).

По закінченню строку повноважень членів комісії із соціального страхування керівник підприємства має видати наказ, яким затвердити новий перелік працівників, що представлятимуть сторону роботодавця у складі комісії із соціального страхування. У свою чергу рішенням виборного органу профспілкової організації чи загальними зборами трудового колективу затверджується новий склад представників застрахованих осіб.

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
_____________________________________________________________________________
(найменування організації, підприємства, установи)
ПРОТОКОЛ
від “______”____________ 20____ р. №_____
загальних зборів трудового колективу
________________________________
(назва підприємства)

Присутні: 1) __________________________;
2) __________________________;
3) _________________________...

Порядок денний:
2. Про обрання уповноваженого із соціального страхування.

СЛУХАЛИ: __________________________про обрання уповноваженого із (ПІП, посада)
загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до п. 1.4 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25.

ВИСТУПИЛИ: ____________(ПІП)________запропонував(ла) обрати уповноваженим із загальнообов’язкового державного соціального страхування терміном на ___________ років _________(ПІП, посада)______________

ГОЛОСУВАЛИ.
Результати голосування: “за” – ____, “проти” – ___, “утрималися” – ____.
Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обрати уповноваженим із загальнообов’язкового державного соціального страхування терміном на ___________ років ___________(ПІП, посада)__________________.

Голова зборів: ______________ ________(ПІП)_______

Секретар: ______________ ________(ПІП)________

Основною формою діяльності комісії є засідання, які повинні проводитись відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Уповноважений із соціального страхування всі рішення приймає самостійно по мірі надходження відповідних звернень застрахованих осіб. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства обов’язково оформлюються протоколом встановленого зразка в день їх прийняття.

На першому засіданні відкритим голосуванням обирається голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її роботу в установленому порядку перевіряють органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Зразки протоколів комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) про призначення, відмову в призначенні (припинення виплати) матеріального забезпечення є в додатках до Положення.

Від належної організації роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування залежить результативність її діяльності, а отже правомірне та своєчасне призначення працівникам підприємства (застрахованим особам) матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності.

Сумське міське відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Сумській області