001.jpg

На виконання реалізації ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за рівноцінну працю», «Про дискримінацію в галузі праці та занять» в Україні діють закони України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

Дані нормативно-правові акти визначають організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина. На виконання статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» «заборона дискримінації» під час надання методичної допомоги щодо змісту колективного договору представникам підприємств, установ та організацій надаються роз’яснення щодо врахування норм чинного законодавства в т.ч. вищезазначених нормативно-правових актів.

Разом з тим, при аналізі виконання стану колективних договорів проведеного з початку 2016 року на 30 підприємствах, установах та організаціях міста випадків дій або бездіяльності, спрямованих на обмеження або привілеїв стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина не виявлено.