006.jpg

Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-ХІІ та постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», громадяни України мають право на альтернативну службу, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, а саме:
- Адвентисти-реформисти;
- Адвентисти сьомого дня;
- Євангельські християни;
- Євангельські християни - баптисти;
- Покутники;
- Свідки Єгови;
- Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами);
- Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами);
- Християни євангельської віри;
- Товариство Свідомості Крішни.


Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.
На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань.
Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни, які відповідно до законодавства звільнені від призову на строкову військову службу або яким надано відстрочку (на термін дії відстрочки).
Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях і складає 27 місяців. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для осіб, які мають відповідний освітньо - кваліфікаційний рівень - 18 місяців.
Трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну службу, та підприємством, установою, організацією здійснюються на підставі письмового строкового трудового договору і регулюються законодавством про працю, за винятками, передбаченими Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».
Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадяни після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подають до міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби мотивовану письмову заяву.
Заява про направлення на альтернативну приймаються за наявності паспорта. До заяви додаються документи, що підтверджують істинність релігійних переконань, копія документа про освіту, довідка про склад сім’ї, довідка з місця роботи або навчання, інші документи в разі потреби.
У разі призову на військові (навчальні та спеціальні) збори громадян, які після проходження строкової військової служби набули релігійних переконань і належать до діючих згідно із законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, вони не пізніше семи календарних днів від дня одержання повістки військового комісаріату про призов на військові збори подають особисто заяву про звільнення від призову на ці збори.
Початок проведення призову громадян на строкову військову службу встановлюється на підставі Указу Президента України.
Відповідно до Указу Президента України від 29.03.2016 № 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» визначено такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: 05 травня – 30 червня та жовтень – листопад 2016 року.
Для розгляду питання про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори громадяни мають можливість звернутися до міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, каб. 212, тел. 60-44-48.