002.jpg

 

Додаток до рішення Сумської міської ради «Про Порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Сумської міської ради» від 03 березня 2015 року № 4035-МР зі змінами

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Сумської міської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста Суми та визначає правові засади, організацію, внесення на розгляд та прийняття рішень у порядку місцевої ініціативи з метою забезпечення прав членів територіальної громади міста Суми вирішувати питання місцевого значення.

1.2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція членів територіальної громади міста Суми з питань, які належать до відання місцевого самоврядування, внесена з дотриманням вимог, передбачених цим Порядком, до Сумської міської ради (далі – рада) для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах її компетенції.

Місцева ініціатива є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Суми у місцевому самоврядуванні.

Місцева ініціатива може бути винесена на громадські слухання.

1.3. Право на внесення місцевої ініціативи у місті Суми належить громадянам України, які є дієздатними, досягли 18 років та зареєстровані в установленому порядку на території міста Суми.

 1.4. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією та чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування.

Не можуть бути предметом місцевої ініціативи:

 1. пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України;
 2. пропозиції, реалізація яких стосується територій поза межами юрисдикції ради;
 3. питання щодо призначення або ініціювання місцевого референдуму;
 4. питання, які згідно чинного законодавства рада вирішує лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі результатів місцевого референдуму.

2. Порядок реєстрації ініціативної групи

2.1. Місцева ініціатива вноситься до ради ініціативною групою.

2.2. Ініціативна група – група громадян України, сформована для підготовки, оформлення й представлення в раді проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, яка утворюється на установчих зборах ініціативної групи, у складі не менше 22 осіб, які є дієздатними, досягли 18 років та зареєстровані в установленому порядку на території міста Суми. Ініціативна група самостійно здійснює всі видатки, пов’язані зі своєю діяльністю. Ініціативна група може створюватися тільки з одного питання місцевої ініціативи.

2.3. Ініціатори проведення установчих зборів ініціативної групи, не пізніше ніж за 5 календарних днів до їх проведення, повинні письмово повідомити раду про час, місце та мету проведення зборів. Представник ради має право бути присутнім на установчих зборах ініціативної групи.

На установчих зборах ініціативної групи обираються голова (в подальшому – особа, уповноважена діяти від імені ініціативної групи (далі – уповноважений представник ініціативної групи) та секретар зборів.

Рішення на установчих зборах ініціативної групи приймається відкритим голосуванням більшістю голосів, за умови, що за нього проголосувало не менше ніж 22 учасника. Учасники установчих зборів ініціативної групи, які своїми голосами підтримали створення ініціативної групи, після проведення зборів вважаються членами ініціативної групи. На установчих зборах ініціативної групи визначається суть місцевої ініціативи. За результатами проведення установчих зборів складається протокол № 1 (додаток 1 до цього Порядку), який підписується уповноваженим представником ініціативної групи і секретарем установчих зборів, та список реєстрації учасників із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат народження, адрес місця проживання, серії та номери паспортів, мобільних номерів телефонів та особистими підписами учасників установчих зборів.

2.4. Для набуття ініціативною групою правочинності вона має бути зареєстрована відповідно до вимог, визначених цим Порядком.

Ініціативна група реєструється шляхом подання до ради у 10-дений строк після проведення установчих зборів повідомлення про створення ініціативної групи (додаток 2 до цього Порядку), яке має бути підписане уповноваженим представником ініціативної групи, містити суть місцевої ініціативи, адресу для листування, контактний телефон уповноваженого представника ініціативної групи. До повідомлення додаються протокол установчих зборів ініціативної групи та список реєстрації їх учасників.

2.5. Перевірку наданих документів, реєстрацію в Книзі реєстрації місцевих ініціатив у місті Суми (додаток 3 до цього Порядку) здійснює секретар ради протягом 5 робочих днів з моменту отримання документів, про що в день прийняття рішення повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи по вказаному ним телефону та листом.

До Книги реєстрації місцевих ініціатив у місті Суми додається:

 1. Копія повідомлення про створення ініціативної групи.
 2. Заява про внесення на розгляд ради проекту рішення в порядку місцевої ініціативи.
 3. Протоколи №№ 1, 2 зборів членів ініціативної групи та списки реєстрації їх учасників.
 4. Копії відповідних висновків постійних комісій ради та виконавчих органів ради до проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.
 5. Копія прийнятого рішення ради з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи. Після реєстрації ініціативної групи секретар ради здійснює заходи з організації оприлюднення інформації про це на офіційному сайті ради в мережі Інтернет в розділі «Місцеві ініціативи».

2.6. Відмова в реєстрації ініціативної групи має бути мотивована та викладена у письмовій формі. Підставами відмови можуть бути недотримання вимог пунктів 2.2. – 2.4. розділу 2 Порядку.

3. Реєстрація місцевої ініціативи

3.1. Після реєстрації ініціативної групи відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку, ініціативна група на своїх зборах вирішує питання щодо внесення в порядку місцевої ініціативи проекту рішення ради, про що складається протокол № 2 (додаток 4 до Порядку).

Для реєстрації місцевої ініціативи ініціативна група, не пізніше ніж через 10 робочих днів після її реєстрації, подає до ради наступні документи:

 1. протокол № 2 зборів членів ініціативної групи місцевої ініціативи з відповідними додатками;
 2. заяву про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану не менше ніж 22 членами ініціативної групи (додаток 5 до цього Порядку);
 3. проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи (додаток 6 до цього Порядку);
 4. пояснювальну записку до проекту рішення з необхідними додатками, посилання на які містяться в тексті.

У випадку неподання місцевої ініціативи для реєстрації в установлений строк – реєстрація ініціативної групи автоматично анулюється.

Проект рішення ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, має бути стислим, викладеним чітко та за загальними правилами правопису, а його суть – виключати можливість неоднозначного тлумачення.

Проект рішення має бути розроблений у відповідності до вимог діючого Регламенту роботи Сумської міської ради (далі – Регламент ради).

Підготовка ініціативною групою бюджетного або іншого фінансового обґрунтування при внесенні місцевої ініціативи не є обов’язковою. Його, у формі аргументованого висновку на цю ініціативу, готує профільний виконавчий орган ради, до повноважень якого належить розгляд вказаних у проекті рішення питань.

3.2. Секретар ради отримує документи та направляє їх до відділу з організації діяльності ради та до правового управління ради. Відділ з організації діяльності ради здійснює перевірку наявності всіх документів та правильності їх оформлення, відповідно до вимог пункту 3.1. розділу 3 Порядку, з’ясовує чи не вносилася місцева ініціатива з такого самого питання протягом останніх 6 місяців на розгляд ради і чи не було її відхилено та чи приймала рада в порядку місцевої ініціативи рішення з вказаного у місцевій ініціативі питання. Правове управління здійснює аналіз того, чи може бути предметом місцевої ініціативи, відповідно до пункту 1.4. розділу 1 Порядку, питання, порушене у місцевій ініціативі.

Вказані виконавчі органи ради протягом 3 робочих днів з дня отримання документів надають свої висновки секретарю ради. На підставі вказаних висновків секретар ради в день їх отримання реєструє місцеву ініціативу чи надає відмову в її реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Книги реєстрації місцевих ініціатив у місті Суми.

3.3. Секретар ради відмовляє у реєстрації місцевої ініціативи у разі:

 1. якщо ініціативна група не була зареєстрована у раді за процедурою, установленою цим Порядком або її реєстрація автоматично анульована;
 2. якщо місцева ініціатива стосується питання, що не може бути її предметом відповідно до пункту 1.4. розділу 1 Порядку;
 3. якщо протягом останніх 6 місяців на розгляд ради вже вносилася місцева ініціатива з такого самого питання;
 4. якщо рада вже приймала в порядку місцевої ініціативи рішення з вказаного у місцевій ініціативі питання.

У випадку подання ініціативною групою неповного пакету документів, визначеного пунктом 3.1. розділу 3 Порядку, та/або допущення помилок в оформленні місцевої ініціативи – ініціативній групі, на підставі відповіді секретаря ради в письмовій формі, надається час для усунення вказаних недоліків, що не може перевищувати 5 робочих днів з дня отримання уповноваженим представником ради відповіді секретаря ради. У випадку не усунення порушень у вказаний строк, місцева ініціатива вважається такою, що не зареєстрована.

У випадку відмови у реєстрації місцевої ініціативи або неусунення допущених при її підготовці помилок у вказаний строк, реєстрація ініціативної групи автоматично анулюється.

4. Розгляд місцевої ініціативи

4.1. Після реєстрації місцевої ініціативи в раді, секретар ради протягом 2 робочих днів здійснює заходи з організації оприлюднення проекту рішення, внесеного в порядку місцевої ініціативи, на офіційному сайті ради в мережі Інтернет.

Зареєстрована відповідно до цього Порядку місцева ініціатива підлягає обов’язковому розгляду на найближчому засіданні ради за участю членів ініціативної групи, але не раніше 20 робочих днів після оприлюднення ініціативи, за виключенням випадків внесення до ради в порядку місцевої ініціативи проекту регуляторного акту.

Підготовка, розгляд та прийняття проекту рішення здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Регламенту ради.

У разі, якщо проект рішення має ознаки регуляторного акту – він має бути підготовлений та внесений на розгляд ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламенту ради.

4.2. Секретар ради протягом 3 робочих днів після реєстрації місцевої ініціативи направляє проект рішення на розгляд відповідних постійних комісій та виконавчих органів ради за належністю. Відповідні постійні комісії та виконавчі органи ради розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи із запрошенням уповноваженого представника ініціативної групи, а також, при необхідності, із залученням фахівців та складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків постійних комісій та виконавчих органів ради не може бути підставою для відмови у включенні Сумським міським головою питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного чергового пленарного засідання відповідної ради. Секретар ради здійснює заходи з координації дій уповноваженого представника ініціативної групи щодо проходження проектом рішення, внесеним в порядку місцевої ініціативи, процедури візування та розгляду на засіданні ради. Відповідальність за дотримання вимог Регламенту ради при погодженні проекту рішення покладається на уповноваженого представника ініціативної групи.

4.3. Уповноважений представник ініціативної групи має право виступати з доповіддю та надавати пояснення з питання місцевої ініціативи на засіданнях комісій та на пленарному засіданні ради. З доповіддю (співдоповіддю) можуть також виступати особи, які надали висновки та пропозиції до проекту рішення, у порядку, передбаченому Регламентом ради.

Після обговорення проект рішення, внесений ініціативною групою в порядку місцевої ініціативи, обов’язково ставиться на голосування.

4.4. Рада в межах своїх повноважень приймає проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи.

У випадку неприйняття радою проекту рішення, він повторно виноситься на наступне пленарне засідання ради. Повторне внесення проекту рішення на розгляд депутатського корпусу ради, незалежно від результатів його розгляду, можливе лише один раз.

Внесення місцевої ініціативи до ради з аналогічного питання можливе не раніше як через 6 місяців після попереднього розгляду радою проекту рішення, підготовленого в порядку нової місцевої ініціативи.

4.5. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом ради. Після набрання чинності рішення, воно в 10-денний строк надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи.

4.6. З дня, наступного за днем розгляду проекту рішення на засіданні ради, ініціативна група вважається такою, що припинила свою діяльність.

4.7. У разі дій чи бездіяльності посадових осіб ради під час розгляду місцевої ініціативи, які порушують вимоги чинного законодавства, вони можуть бути оскаржені в судовому порядку.