005.jpg

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2020 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету (термін реалізації програм (проектів, заходів) з 01.01.2020 по 31.12.2020).

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» (зі змінами), від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), а також Порядком проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету, затвердженим рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.01.2019 № 1 (далі - Порядок).

Конкурс проводиться у рамках міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в міському бюджеті міста Суми для фінансової підтримки міських громадських об’єднань ветеранів.

Мета конкурсу – залучення міських громадських об’єднань ветеранів до вирішення проблем військово-патріотичного виховання мешканців міста Суми.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:
1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.
2. Проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку).
3. Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
4. Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).
5. Проведення заходів військово-патріотичного виховання.
6. Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності міських громадських об'єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі (додаток 1 до Порядку), складену за формою, що затверджена цим Порядком, із зазначенням найменування міського громадського об'єднання ветеранів та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи міської громадського об'єднання ветеранів, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена цим Порядком (додаток 2 до Порядку). Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) копію статуту (положення) (для міських громадських об'єднань ветеранів, які беруть участь у конкурсі вперше);

4) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

5) інформацію про діяльність міського громадського об'єднання ветеранів, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування міського громадського об'єднання ветеранів, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Не допускаються до участі в конкурсі міські громадські об'єднання ветеранів в разі, коли:
1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про міське громадське об'єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2) міське громадське об'єднання ветеранів, зареєстроване в установленому порядку менше ніж за дванадцять місяців до оголошення проведення конкурсу;
3) міське громадське об'єднання ветеранів відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
4) міське громадське об'єднання ветеранів перебуває у стадії припинення;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог організатора конкурсу;
6) установлено факт порушення міським громадським об'єднанням ветеранів вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів;
7) програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців м. Суми;
8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
9) міське громадське об'єднання ветеранів не зареєстроване у м. Суми;
10) програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися міськими громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за дванадцять місяців до оголошення проведення конкурсу.

Міське громадське об’єднання ветеранів може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою міського громадського об’єднання ветеранів.

Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником міського громадського об’єднання ветеранів або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.

Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Секретар конкурсної комісії в залежності від способу отримання конкурсної пропозиції невідкладно видає або надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на 2020 рік. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить 532356,00 грн.

Міське громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися міським громадським об’єднанням ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Протягом 15 робочих днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).

Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів місцевого бюджету та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем конкурсу, організатор конкурсу протягом 25 днів затверджує перелік міських громадських об’єднань ветеранів, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Конкурсні пропозиції приймаються за адресою департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., каб. № 124, понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00 з 1 квітня 2019 року по 2 травня 2019 року.

За необхідності отримання додаткової інформації можна звертатись до секретаря конкурсної комісії Борисенко Наталії Олександрівни за вищевказаною адресою або за тел. 60-44-64.

Пріоритетні завдання

Вимоги до конкурсної пропозиції

Порядок проведення конкурсною комісією перевірки достовірності інформації

Заява про участь у конкурсі

Опис програми та кошторису витрат