006.jpg

Департамент соціального захисту населення оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету (термін реалізації - з 01.01.2019 по 31.12.2019).

Проведення конкурсу передбачено Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами), а також Порядком проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету, затвердженим рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 431 (зі змінами).

Конкурс проводиться у рамках програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в міському бюджеті міста Суми для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства.

Мета конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціальних проблем шляхом задоволення потреб територіальної громади міста Суми у послугах із денного догляду за особами, які мають інтелектуальну недостатність, зокрема дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства (далі – клієнти).

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:
1. Денний догляд клієнтів:
- забезпечення умов для денного перебування клієнтів на базі інституту громадянського суспільства або обслуговування клієнтів в домашніх умовах;
- забезпечення клієнтів харчуванням;
- допомога клієнтам у самообслуговуванні (дотриманні особистої гігієни, рухового режиму, прийому ліків, годування);
- спостереження за станом здоров’я клієнтів;
- навчання, формування та підтримка навичок самообслуговування клієнтів;
- психологічна підтримка клієнтів;
- надання клієнтам інформації з питань соціального захисту населення.
2. Соціальна реабілітація клієнтів:
- арт – терапія;
- організація для клієнтів денної зайнятості, дозвілля, спортивно – оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії (сприяння у читанні книг, журналів, газет тощо; допомога у написанні й прочитанні листів; допомога під час занять з рукоділля, малювання тощо; проведення ігор тощо);
- навчання, формування, розвиток та підтримка у клієнтів соціально – побутових навичок (самообслуговування, комунікація, позитивна поведінка, користування грошима, орієнтування тощо);
- надання клієнтам інформації з питань соціального захисту населення;
- надання безоплатної правової допомоги та представництво інтересів клієнта.
3. Абілітація клієнтів:
- проведення психологічного консультування та психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожного клієнта;
- допомога клієнтам у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
- сприяння наданню медичної допомоги, медичного обстеження.
4. Транспортування клієнтів до інституту громадянського суспільства, до місця проживання та до іншого можливого місця надання соціальних послуг.
У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
- соціальна реабілітація клієнтів;
- надання соціальної допомоги й різноманітних соціальних послуг;
- здійснення соціального супроводу/патронажу клієнтів;
- інформаційні заходи (організація навчання та просвіти, довідкові послуги, розроблення та розповсюдження рекламно – інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг, розробка методичних матеріалів, проведення конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій).
Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але, бажано, не обмежуватись їх переліком.
Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом
керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);
3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Не допускаються до участі в конкурсі інститути громадянського суспільства в разі, коли:
1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2) інститут громадянського суспільства, зареєстрований в установленому порядку менше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу;
3) інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
4) інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог організатора конкурсу;
6) установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів;
7) програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців м. Суми;
8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
9) інститут громадянського суспільства не зареєстрований у м. Суми;
10) програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.
Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.
Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.
Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.
Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства.
Електронні копії документів, що складають конкурсні пропозиції, подаються на СD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.
Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником інституту громадянського суспільства або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.
Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.
Секретар конкурсної комісії в залежності від способу отримання конкурсної пропозиції невідкладно видає або надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.
Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.
Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на 2019 рік.
Інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.
Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
Протягом 15 днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).
На підставі зазначеного рішення організатор конкурсу протягом 15 днів затверджує перелік інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).
Конкурсні пропозиції приймаються за адресою департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., каб. № 121, понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п’ятниця з 8:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00 з 02 квітня 2018 року по 03 травня 2018 року, щоденно, крім суботи, неділі.
За необхідності отримання додаткової інформації можна звертатись до секретаря конкурсної комісії за вищевказаною адресою або за тел. 60-45-52.