007.jpg

Бюджетний регламент – це нормативно-правовий акт, розроблений з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, який упорядковує процеси формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Сумською міською радою, її виконавчими органами протягом бюджетного періоду, а також регламентує взаємовідносини між різними учасниками бюджетного процесу.

Бюджетний регламент Сумської міської ради визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет), звітування про його виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Бюджетний регламент розроблено у співпраці та з врахуванням рекомендацій інститутів громадянського суспільства.

Затверджено рішенням Сумської міської ради від 30.03.2016 № 503-МР «Про затвердження Бюджетного регламенту Сумської міської ради».


БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Бюджетний регламент Сумської міської ради (далі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет), звітування про його виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 2. Бюджетний регламент – це нормативно-правовий акт, розроблений з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, який упорядковує процеси формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Сумською міською радою, її виконавчими органами протягом бюджетного періоду, а також регламентує взаємовідносини між різними учасниками бюджетного процесу.

Стаття 3. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

  • порядок складання проекту міського бюджету (підготовка проекту рішення про міський бюджет та матеріалів до нього);
  • порядок розгляду та затвердження проекту міського бюджету;
  • порядок виконання міського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет);
  • порядок звітування про виконання міського бюджету;
  • порядок контролю за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства;
  • бюджетний календар (додаток до Бюджетного регламенту).

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Стаття 4. Складання проекту міського бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста, індикативних прогнозних показників міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 5. Для координації роботи з підготовки проекту міського бюджету розпорядженням міського голови створюється робоча група та визначаються конкретні організаційні заходи з формування проекту міського бюджету.

Стаття 6. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період здійснюються попередні розрахунки показників:

1) доходної частини міського бюджету;

2) видаткової частини міського бюджету відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів.

Стаття 7. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

1) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

2) граничні обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, індикативні прогнозні показники міського бюджету (доводяться в цілому) та іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

Стаття 8. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання до департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету, згідно з вимогами департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради.

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням міських цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо) та можливості реалізації за рахунок коштів міського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей міського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень міського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

Стаття 9. Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу директор департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету.

Стаття 10. Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради готує проект рішення про міський бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Після отримання від Міністерства фінансів України показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні, департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, у разі необхідності, готує пропозиції до проекту рішення про міський бюджет.

Стаття 11. Основними вимогами до проекту міського бюджету є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках;

4) обов’язково враховуються видатки на реалізацію проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми.

Стаття 12. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

б) оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих Сумською міською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

3) проект показників зведеного бюджету міста (тобто з урахування показників сільського бюджету с. Піщане);

4) показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

7) інформацію про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді;

8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету.

Стаття 13. На розгляд постійної комісії Сумської міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики крім матеріалів, зазначених в статті 12 цього Бюджетного регламенту, додатково подаються:

1) аналіз показників доходів міського бюджету;

2) пропозиція проекту міського бюджету за видатками загального фонду та спеціального фонду (за виключенням видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ), в якій, зокрема, наводиться порівняння обсягів потреби у видатках, визначених у бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів, та фактичного врахування їх в проекті міського бюджету;

3) аналіз показників видатків галузей соціально-культурної сфери, житлово – комунального господарства, транспорту;

 4) інформація щодо обсягу фінансового ресурсу, передбаченого в проекті міського бюджету на виконання міських цільових (комплексних) програм;

5) плани продажу землі та комунального майна з зазначенням прогнозної вартості кожного об'єкту продажу.

Стаття 14. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування міського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

8) перелік захищених видатків міського бюджету;

9) додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Стаття 15. Проект рішення про міський бюджет на наступний рік перед його розглядом на сесії Сумської міської ради схвалюється виконавчим комітетом Сумської міської ради.

Стаття 16. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості:

1) проект рішення про міський бюджет та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційних сайтах Сумської міської ради та департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2) проводяться консультації з громадськістю щодо проекту міського бюджету у терміни, визначені розпорядженням міського голови.

Громадські слухання щодо проекту міського бюджету проводяться відповідно до Положення про громадські слухання в місті Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 9 лютого 2005 року № 1103-МР.

Стаття 17. Проект рішення про міський бюджет розглядається постійними комісіями Сумської міської ради. Всі пропозиції постійних комісій про зміни та доповнення до проекту міського бюджету подаються до департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради для попереднього опрацювання з подальшою передачею їх на розгляд постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради.

Всі зміни та доповнення, що не стосуються текстової частини проекту рішення про міський бюджет, повинні бути:

  • збалансовані та обґрунтовані (тобто пропозиції на збільшення видатків обов’язково подаються із зазначенням джерел їх забезпечення – вказуються статті видатків, які пропонується зменшити,  конкретні надходження, які пропонується збільшити, наводиться відповідне обґрунтування розрахунків; пропозиції на зменшення надходжень подаються із одночасним зазначенням витрат, які пропонується зменшити та ін.);
  • орієнтовані на першочергове забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Пропозиції до доходної частини міського бюджету можуть прийматися лише в частині зміни ставок по податках і зборах, які можуть встановлюватись (змінюватись) Сумською міською радою та за рахунок розширення бази оподаткування по податках і зборах, які зараховуються до міського бюджету, при наявності обґрунтованих розрахунків та відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Стаття 18. По проекту міського бюджету доповідає на сесії Сумської міської ради директор департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради. Зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради (за згодою).

Стаття 19. Міський бюджет затверджується рішенням Сумської міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Сумська міська рада при затвердженні міського бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Сумська міська рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 20. Рішення про міський бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у Офіційному віснику Сумської міської ради або в іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному в рішенні Сумської міської ради про міський бюджет, та не пізніше 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційних сайтах Сумської міської ради та департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ)

Стаття 21. Загальну організацію і управління виконанням міського бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради.

Стаття 22. Міський бюджет виконується за розписом, який затверджується директором департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради. Директор департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Стаття 23. При виконанні міського бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням Сумської міської ради при виконанні міського бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює аналіз доходів міського бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

Стаття 25. Виконання міського бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

Стаття 26. Зміни до рішення про міський бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету (на підставі офіційного висновку департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради за умови перевищення доходів загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду міського бюджету визнається на підставі офіційного висновку департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету (на підставі офіційного висновку департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів міського бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

Стаття 27. Рішення про внесення змін до міського бюджету ухвалюється Сумською міською радою.

Проекти таких рішень готує департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, попередньо схвалює виконавчий комітет Сумської міської ради та/або погоджує постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради.

Проекти рішень про внесення змін до міського бюджету, підготовлені депутатом (депутатами) Сумської міської ради, депутатськими групами, фракціями, розглядаються та візуються у порядку, визначеному частиною шостою статті 29 Регламенту роботи Сумської міської ради VIІ скликання, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 26 листопада 2015 року № 1-МР.

Стаття 28. Сумська міська рада в рішенні про міський бюджет на відповідний рік надає право виконавчому комітету Сумської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків міського бюджету і надання кредитів з бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, включаючи резервний фонд міського бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

Підготовка і внесення на розгляд проектів рішень виконавчого комітету Сумської міської ради про перерозподіл видатків міського бюджету здійснюється департаментом фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради при наявності розрахунків та детальних обґрунтувань головних розпорядників бюджетних коштів щодо перерозподілу видатків. У проекті рішення про перерозподіл видатків бюджету обов’язково зазначаються: головний розпорядник бюджетних коштів, коди та назви тимчасової класифікації видатків та кредитування щодо яких здійснюється перерозподіл (у разі потреби – об’єкт капітальних вкладень), обсяг перерозподілу бюджетних асигнувань у грошовому виразі та його економічна сутність (видатки споживання, з них – оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредити з бюджету), а у разі перерозподілу додаткових дотацій та субвенцій – також обсяг їх перерозподілу між місцевими бюджетами.

Після прийняття виконавчим комітетом Сумської міської ради рішення про перерозподіл видатків міського бюджету головний розпорядник бюджетних коштів звертається до постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу, крім перерозподілу виключно дотацій та субвенцій, що передаються з міського бюджету.

Погоджене вказаною постійною комісією рішення є підставою для внесення департаментом фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради змін до розпису міського бюджету.

Стаття 29. Для забезпечення своєчасного проведення видатків Сумська міська рада у рішенні про міський бюджет на відповідний рік може надати право (делегувати повноваження) виконавчому комітету Сумської міської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів міському бюджету у період між сесіями Сумської міської ради.

Стаття 30. Проведені у міжсесійний період зміни у порядку, визначеному статтями 28 та 29 цього регламенту, затверджуються Сумською міською радою шляхом внесення відповідних змін до рішення про міський бюджет на черговій сесії Сумської міської ради, на розгляд якої вноситься вказане питання.

Стаття 31. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки, пов'язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

Стаття 32. Особливості виконання міського бюджету у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про міський бюджет, виконавчий комітет Сумської міської ради має право здійснювати витрати міського бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про міський бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про міський бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Сумської міської ради та поданому на розгляд Сумської міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування міського бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про міський бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету).

До прийняття рішення про міський бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду міського бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

У разі несвоєчасного прийняття рішення про міський бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат міського бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом – норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Міський бюджет виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який  затверджується директором департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради.

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Стаття 33. Квартальний та річний звіти про виконання міського бюджету подаються до Сумської міської ради виконавчим комітетом Сумської міської ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Окремим додатком до звіту надається інформація про виконання затверджених показників видатків бюджету розвитку (за формою відповідного додатка до рішення про міський бюджет).

Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради, після чого Сумська міська рада затверджує річний звіт про виконання міського бюджету.

Стаття 34. Підлягає обов’язковій публікації у Офіційному віснику Сумської міської ради або в іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному Сумською міською радою, та оприлюдненню на сайтах Сумської міської ради і департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради інформація про виконання міського бюджету, у тому числі квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету.

Інформація про виконання міського бюджету має містити показники міського бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів міського бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

Стаття 35. Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання міського бюджету.

Публічне представлення  інформації про бюджет, зазначеної в цій статті Бюджетного регламенту, проводиться шляхом проведення публічних заходів за участю керівників головних розпорядників бюджетних коштів з залученням представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших представників (за згодою).

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 36. Сумська міська рада здійснює контроль за виконанням рішення про міський бюджет та інші повноваження, передбачені Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням про міський бюджет.

Стаття 37. Управління Державної казначейської служби України в м. Сумах здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства в межах повноважень, визначених статтею 112 Бюджетного кодексу України.

Стаття 38. ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області та інші органи, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

Стаття 39. Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради здійснює контроль за:

1) дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету;

2) відповідністю бюджетному законодавству показників затвердженого сільського бюджету с. Піщане.

Стаття 40. За порушення бюджетного законодавства, визначені статтею 116 Бюджетного кодексу України, до учасників бюджетного процесу застосовуються заходи впливу, визначені статтею 117 Бюджетного кодексу України, з урахуванням положень статті 118 Бюджетного кодексу України.

Стаття 41. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.