006.jpg

Основними завданнями департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради відповідно до Положення є забезпечення в місті реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, та надання за рахунок коштів міського бюджету та благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення, у тому числі надання пільг, компенсацій та матеріальної допомоги особам, що знаходяться у складних життєвих обставинах, у вигляді грошової або натуральної допомоги.

Функції департаменту:

У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості:
а) забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
б) здійснює перевірку колективних договорів і територіальних угод іншого рівня з метою засвідчення автентичності примірників і копій поданих на реєстрацію, забезпечує зберігання копій після проведення повідомної реєстрації;
в) здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;
г) бере участь у розробленні програми зайнятості населення міста Суми та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
а) організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України тощо;
б) здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, а також інших видів державної соціальної допомоги відповідно до законодавства України;
в) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;
г) проводить електронні звірки інформації від організацій - надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
д) здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
е) формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
є) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
ж) організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
з) організовує роботу «мобільного соціального офісу»;
и) здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
і) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
й) здійснює оформлення довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
а) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
б) здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
в) організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
г) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
д) видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
е) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
є) організовує виконання заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку).

У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:
а) організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
б) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
в) сприяє влаштуванню за потреби до будинків - інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;
г) вирішує в межах компетенції у встановленому законодавством порядку встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами;
д) сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг
інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У сфері соціальної інтеграції інвалідів:
а) здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
б) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
в) здійснює підготовку документів для оформлення направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
г) здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України та/або відповідними рішеннями Сумської міської ради;
д) визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації;
е) інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
є) інформує Сумській міський центр зайнятості та Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;
ж) бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення міста Суми.

Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
а) реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;
б) взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;
в) забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
г) надає у межах своїх повноважень сім’ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї;
д) забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми.

А також:

- здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій Сумським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України стосовно осіб, які проживають в територіальних межах міста Суми, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;
- забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;
- здійснює координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», Центру реінтеграції бездомних осіб та комунальної установи «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» Сумської міської ради, контролює якість і своєчасність надання ними соціальних послуг.

Мета діяльності та завдання

Контактні телефони

керівників департаменту соціального захисту населення та підпорядкованих комунальних установ

Директор департаменту

Масік

Тетяна Олександрівна

787-100

Перший заступник директора департаменту

Маринченко

Світлана Борисівна

787-101

Заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги

Лагіренко

Ірина Анатоліївна

787-110

Заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Лавринович

Наталя Миколаївна

787-128

Заступник директора департаменту – начальник управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян

Котляр

Алла Іванівна

787-137

Заступник директора департаменту – начальник управління соціально-трудових відносин

Бутова

Олена Василівна

787-145

Заступник начальника управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Куліш

Марина Володимирівна

787-129

Заступник начальника управління соціально-трудових відносин

Родінка

Олена Миколаївна

787-145

Заступник начальника управління надання державної соціальної допомоги

Спориш

Інна Володимирівна

787-111

Заступник начальника управління надання державної соціальної допомоги – начальник відділу прийому громадян

Герасименко

Наталія Вікторівна

787-118

Заступник начальника управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян – заступник начальника відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства

Литвиненко

Вікторія Анатоліївна

787-140

Начальник відділу фінансування соціальних програм із соціального захисту управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Давидова

Наталія Анатоліївна

787-130

Начальник відділу персоніфікованого обліку пільг управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Березова

Галина Павлівна

787-134

Начальник відділу контролю за призначенням і виплатою пенсій управління соціально-трудових відносин

Олійник

Олена Григорівна

787-148

Начальник відділу юридичного забезпечення

Литвин

Ігор Юрійович

787-102

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Сахненко

Тетяна Олексіївна

787-107

Начальник відділу державних соціальних інспекторів – головний державний соціальний інспектор

Куліш

Віталій Вікторович

787-149

Начальник відділу програмно-технічного забезпечення

Сєргєєв

Руслан Олегович

787-151

Завідувач сектору кадрової роботи та контролю

Ревенко

Тетяна Іванівна

787-104

Директор комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Галіченко

Інна Федорівна

32-67-03

Директор Центру реінтеграції бездомних осіб

Гмиря

Андрій Михайлович

24-53-05

Директор комунальної установи «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» 

Мордванюк

Олександр Васильович 

050-107-94-53

 

Структура департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

Комунальна установа
«Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Адреса: вул. Інтернаціоналістів, 18.
Телефони: 32-67-03, 32-77-74.

До складу входять:

 • два відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення соціально-побутової адаптації «Калина»;
 • відділення соціально-побутової адаптації «Злагода»;
 • відділення соціально-побутової адаптації осіб з інвалідністю з розумовою відсталістю «Спільнота»;
 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
 • центр соціального захисту населення при Піщанській сільській раді.

Основними завданнями територіального центру є:

 • виявлення громадян, які мають право та потребують соціального обслуговування;
 • формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 • забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 • установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам.

Кількість штатних одиниць складає 113,5 посад, з яких 68 соціальні робітники, які здійснюють соціальне обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів.

Про територіальний центр
Про діяльність територіального центру

 

Центр реінтеграції бездомних осіб

Адреса: м. Суми, вул. Робітниче селище, 14
Телефон: 24-53-05

До складу входять:

 • відділення нічного перебування: розраховано на 40 осіб відповідної категорії (в осінньо – зимовий період Центр може розмістити додатково ще 20 чол.);
 • відділення обліку бездомних громадян, який створено для ведення обліку осіб, що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування і в якому можуть бути зареєстровані.

Кількість штатних одиниць складає 18,5 посад.

Основними завданнями Центру є:

 • надання соціальних послуг бездомним особам Центру з урахуванням індивідуальних потреб;
 • використання сучасних методів соціальної роботи для надання допомоги потребуючим;
 • сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з бездомними особами;
 • сприяння формуванню позитивної громадської думки про бездомних осіб.

 

Комунальна установа «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради

Адреса: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165/71
Телефони: 099-35-00000

Діяльність Центру спрямована на підтримку та відновлення здоров’я, повернення до активного повноцінного життя у суспільство, зміцнення/відновлення родинних та суспільно - корисних зв’язків учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та з числа тих, хто брав участь у бойових діях на території інших держав, і членів їх сімей.

У складі Центру діє відділення соціальної адаптації, основними функціями якого є: проведення психологічної діагностики особистості, визначення форм, методів, заходів, терміну та процедур психологічної корекції; проведення індивідуальної психокорекційної роботи; виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб отримувачів послуг; організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо.

Кількість штатних одиниць складає 19 посад.

Основними завданнями Центру є:

 • створення сучасної інформаційно-аналітичної бази отримувачів послуг та осіб, які потенційно можуть виявити бажання отримувати послуги, їх потреб та результатів надання послуг;
 • розробка плану надання соціальних послуг та актуалізація їх до вимог сьогодення, що в тому числі включає формування прикладної програми з урахуванням надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива адаптація отримувача послуг до соціального середовища;
 • організація комплексної психокорекції та професійної діагностики, заснованих на передових досягненнях сучасної психології;
 • надання у спосіб, що обумовлений даним Положенням, системи соціально - медичних послуг для відновлення здоров’я отримувачів послуг, усунення патологічного процесу, попередження ускладнень та рецидивів, відновлення або часткової чи повної компенсації втрачених функцій, підготовки до побутових та виробничих навантажень, попередження або сповільнення подальшого розвитку патологічних процесів, які можуть призвести до тимчасової чи стійкої втрати працездатності, попередження виникнення стійкої втрати працездатності (інвалідності);
 • співпраця з виконавчими органами Сумської міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян та іншими недержавними організаціями для виконання поставлених цілей і завдань;
 • використання сучасних методів соціальної роботи;
 • сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з отримувачами послуг.

Інформація про роботу Центру за І півріччя 2018 року


Рішення Сумської міської ради від 18 вересня 2019 року №5629-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року №529-МР "Про Положення про департамент соціального захисту населення Сумської міської ради" (зі змінами)"

Рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року № 529-МР "Про Положення про департамент соціального захисту населення Сумської міської ради"

Колективний договір

Прізвище, ім’я, по батькові;
посада
Дні прийомуГодини
1. Масік Тетяна Олександрівна
директор департаменту
Вівторок, четвер з 8-00 до 18-00
2. Маринченко Світлана Борисівна
перший заступник директора департаменту
Понеділок, середа з 8-00 до 18-00
3. Лавринович Наталя Миколаївна
заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг
Вівторок, четвер з 8-00 до 18-00
4. Котляр Алла Іванівна
заступник директора департаменту – начальник управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян
Середа
п’ятниця
з 8-00 до 18-00
з 08-00 до 17-00
5. Лагіренко Ірина Анатоліївна
заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги
Вівторок, четвер з 8-00 до 18-00
6. Бутова Олена Василівна
заступник директора департаменту – начальник управління соціально-трудових відносин
Понеділок, четвер з 8-00 до 18-00
 

Прізвище, ім’я по батькові, посада

Адреса проведення прийому

Дні

прийому

Години прийому

Управління надання державної соціальної допомоги  

Лагіренко

Ірина Анатоліївна,

заступник директора департаменту – начальник управління  

вул. Харківська, 35,

кабінет 316

телефон 787-110

вівторок

четвер

з 800 до 1800

Спориш

Інна Володимирівна, 

заступник начальника управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 315

телефон 787-111  

понеділок – четвер

з 800 до 1715

Герасименко

Наталія Вікторівна,

заступник начальника управління – начальник відділу прийому громадян

вул. Харківська, 35,

кабінет 136

телефон 787-118

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Охмат

Ганна Іванівна,

заступник начальника відділу прийому громадян 

вул. Харківська, 35,

кабінет 137

телефон 787-124

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сауляк Наталія Віталіївна, заступник начальника управління – начальник відділу прийняття рішень 

вул. Харківська, 35,

кабінет 428

телефон 787-113

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Лаврик

Тетяна Юріївна,

заступник начальника відділу прийняття рішень 

вул. Харківська, 35,

кабінет 302

телефон 787-113

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Довбиш

Микола Петрович,  

начальник відділу автоматизованої обробки інформації

вул. Харківська, 35,

кабінет 219

телефон 787-112

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сєдих

Олена Дмитрівна,  

заступник начальника відділу автоматизованої обробки інформації

вул. Харківська, 35,

кабінет 219

телефон 787-112

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ:

-          вул. Харківська, 35, кабінети 135

(1 поверх, праве крило), телефон 788-888;

Координатор прийому громадської приймальні - телефон 787-120

-          вул. Романа Атаманюка, 49-а, телефон 787-126;

-          вул. Охтирська, 11, телефон 787-127;

-          вул. Інтернаціоналістів, 21,телефон 787-125

понеділок – четвер

п’ятниця

з 800 до 1800

 

з 800 до 1700

перерва на обід є 12:00 до 13:00

Інформатор

вул. Харківська, 35,

кабінет 138,

телефони:

787-122,

787-123,

 

понеділок – четвер

з 800 до 1800

п’ятниця

 

з 800 до 1700

без перерви на обід

Управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Лавринович

Наталя Миколаївна, 

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 320,

телефон 787-128

вівторок

з 800 до 1800

 четвер

з 800 до 1800

Куліш

Марина Володимирівна,

заступник начальника управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 321,

телефон 787-129

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Біловоленко

Катерина Борисівна,

начальник відділу виплати усіх видів соціальної допомоги

вул. Харківська, 35,

кабінет 317,

телефон 787-131

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Давидова

Наталія Анатоліївна, 

начальник відділу фінансування програм та заходів із соціального захисту населення

вул. Харківська, 35,

кабінет 321,

телефон 787-130

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Березова

Галина Павлівна,

начальник відділу персоніфікованого обліку пільг

вул. Харківська, 35,

кабінет 226,

телефон 787-134

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Управління соціально-трудових відносин

Бутова

Олена Василівна,

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 210,

телефон 787-145

понеділок 

з 800 до 1800

четвер

з 800 до 1800

Родінка

Олена Миколаївна,

заступник начальника управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 210,

телефон 787-145

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Олійник

Олена Григорівна, 

начальник відділу контролю за призначенням і виплатою пенсій

вул. Харківська, 35,

кабінет 213,

телефон 787-147

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Пирогова

Юлія Олександрівна,

завідувач сектору з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних осіб

вул. Харківська, 35,

кабінет 211,

телефон 787-147

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Спеціалісти (питання колективно-договірного регулювання)

 

Спеціалісти (питання опіки над повнолітніми недієздатними особами)

 

вул. Харківська, 35,

кабінет 209,

(телефон 787-146);

кабінети 212,

(телефон 787-147);

 

понеділок – четвер

п’ятниця

з 800 до 1700

 800 - 1600

Управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян

Котляр

Алла Іванівна,

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 123,

телефон 787-137

середа

з 800 до 1800

п’ятниця

 з 800 до 1700

Литвиненко

Вікторія Анатоліївна,

заступник начальника управління – начальник відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства

вул. Харківська, 35,

кабінет 125,

телефон 787-139

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Тверда

Олена Володимирівна,

начальник відділу з реалізації державних та місцевих соціальних програм

вул. Харківська, 35,

кабінети 125,

телефон 787-139

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п'ятниця

з 800 до 1600

Спеціалісти (питання забезпечення засобами реабілітації)

Громадська приймальня –

вул. Харківська,35

кабінет 126, телефон 787-142

кабінет 127 телефон 787-143

Понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

 п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Спеціалісти (питання соціального захисту учасників АТО/ООС)

вул. Харківська, 35,
кабінети 121

телефон 787-141

Понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Відділ державних соціальних інспекторів

Куліш

Віталій Вікторович,

начальник відділу – головний державний соціальний інспектор

вул. Харківська, 35,

кабінет 101,

телефон 787-149

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Державні соціальні інспектори

вул. Харківська, 35,

кабінети 102, 103,

телефон 787-150

понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Сахненко

Тетяна Олексіївна,

начальник відділу – головний бухгалтер

вул. Харківська, 35,

кабінет 308, 

телефон 787-107

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Круподьорова

Людмила Іванівна,

заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера

вул. Харківська, 35,

кабінет 308, 

телефон 787-107

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Відділ юридичного забезпечення

Литвин

Ігор Юрійович,

начальник відділу

вул. Харківська, 35,

кабінет 311,

телефон 787-102

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Коваленко

Вікторія Віталіївна,

заступник начальника відділу юридичного забезпечення

вул. Харківська, 35,

кабінет 312,

телефон 787-103

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Відділ програмно-технічного забезпечення

Сєргєєв

Руслан Олегович, 

начальник відділу  

вул. Харківська, 35,

кабінет 201,

телефон 787-151

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сектор кадрової роботи та контролю

Ревенко

Тетяна Іванівна,

завідувач сектору  

вул. Харківська, 35,

кабінет 314,

телефон 787-104

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Спеціалісти (звернення громадян)

 

Спеціалісьт (канцелярія)

вул. Харківська, 35,

кабінет 307,

телефон 787-105;

кабінет 301,

телефон 787-106

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

перерва на обід

з 800 до 1600

1200 - 1300

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2018 року

 Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2017 року

masik

Адреса: вул. Харківська, 35, ліве крило, ІІІ поверх, каб. № 305

Телефон: Багатоканальний номер телефону – 788-888, приймальня директора – 787-100

E-mail: dszn@smr.gov.ua

Веб-ресурси: https://dszn.smr.gov.ua/

офіційна група у соціальній мережі Facebook

Відкриті дані: https://data.gov.ua

Директор: Масік Тетяна Олександрівна

Графік роботи: Понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п`ятниця з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00, субота та неділя – вихідні дні

Громадська приймальня (вул. Харківська, 35, каб. 135) працює без обідньої перерви: понеділок - четвер з 8:00 до 18:00, п’ятниця з 8:00 до 17:00, субота з 8:00 до 13:00

PROZORRO ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Реєстр адміністративних послуг структурного підрозділу

Єдиний веб-портал використання публічних коштів