003.jpg
Сайт працює в тестовому режимі
  • Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання дітей.
  • Аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
  • Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
  • Контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності м. Суми.
  • Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів комунальної форми власності, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.
  • Участь у проведенні атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності.
  • Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
  • Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.
  • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

 

Керівництво управління освіти і науки Сумської міської ради

Начальник управління
ДАНИЛЬЧЕНКО Антоніна Миколаївна
32-78-05
заступник начальника управління Дрига Тетяна Василівна 32-67-73
заступник начальника управління Шамрай Алла Володимирівна
32-47-02

 

РОЗДІЛ Ι. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради (далі Управління) є виконавчим органом Сумської міської ради, підзвітне та підконтрольне виконавчому комітету та міському голові. В своїй діяльності підпорядковується Сумській міській раді та управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації.

2. Управління є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та кодом, має самостійний кошторис, розрахункові рахунки.

3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішенням Сумської міської ради та виконавчого комітету та цим Положенням.

У межах своїх повноважень Управління організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

4. Управління забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади визначених підпунктами 1,2,3,6, пункту „а” та підпунктами 1,2,4,5,6,7,8,11 пункту „б” статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає міський голова.

РОЗДІЛ II. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

1. Управління має наступну структуру:

1.1. апарат Управління

1.2. інформаційно–методичний центр

1.3. централізована бухгалтерія

1.4. відділ моніторингу і контролю за раціональним використанням енергоресурсів та забезпечення надійної експлуатації закладів при управлінні освіти і науки.

2. Штати і структуру Управління затверджує міська рада, а штатний розпис – міський голова.

3. Начальник Управління та заступники начальника Управління призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії міської ради та за погодженням управління освіти і науки обласної державної адміністрації, звільняються з посад – розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

4. Посадові особи місцевого самоврядування Управління призначаються на посаду наказом начальника Управління за рекомендацією конкурсної комісії міської ради. Звільняються з посади наказом начальника Управління відповідно до чинного законодавства.

5. Начальник Управління повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи керівником у навчальних закладах або місцевих органів управління освіти не менше 5 років.

6. Начальник Управління:

6.1. здійснює керівництво діяльністю Управління ;

6.2. встановлює зв’язки з іншими відділами і управліннями міської ради та управлінням освіти і науки облдержадміністрації;

6.3. організовує виконання та контроль і несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти і науки;

6.4. вирішує питання перспективного розвитку освіти в місті відповідно до напрямків, визначених законодавством;

6.5. затверджує положення про структурні підрозділи управління і посадові обов’язки працівників управління;

6.6. призначає і звільняє керівників закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, заступників, директорів, вихователів – методистів;

6.7. призначає і звільняє педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за поданням керівника навчального закладу;

6.8. координує роботу директорів загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних установ, завідуючих дитячих дошкільних закладів;

6.9. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;

6.10. в межах своїх повноважень користується правами розпорядника кредитів.

6.11. накладає дисциплінарні стягнення за поданням керівника закладу освіти та приймає рішення про їх заохочення згідно з чинним законодавством;

6.12. розподіляє обов’язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів управління.

7. Положення про Управління затверджується Сумською міською радою. Посадова інструкція начальника Управління погоджується профільним заступником міського голови та затверджується міським головою м. Суми, а посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником Управління.

РОЗДІЛ ΙΙI. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

1.Основні завдання Управління:

1.1. реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища;

1.2. створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

1.3. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

1.4. зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього, науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста;

1.5. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

1.6. аналіз стану освіти і науки у місті, прогнозування та розроблення міської програми розвитку освіти і науки, організація виконання зазначеної програми, забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності в місті, захисту інтелектуальної власності;

1.7. організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

1.8. сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів;

1.9. контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами усіх форм власності, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

1.10. участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

1.11. сприяє формуванню міської освітньої та наукової політики, впровадженню інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;

1.12. забезпечення соціального - захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Управління виконує наступні функцій:

2.1. проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань серед учнівської молоді;

2.2. організовує облік дітей дошкільного та шкільного віку;

2.3. організовує забезпечення школярів, які навчаються в комунальних навчальних закладах, підручниками, посібниками, навчальною літературою, створює умови для самоосвіти;

2.4. спільно з органами охорони здоров’я здійснює контроль за охороною здоров’я дітей і організацією оздоровчих заходів, створенням безпечних умов навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;

2.5. проведення атестації та акредитації закладів освіти, оприлюднення результатів ліцензування та атестації, проведення атестації педагогічних працівників;

2.6. організовує харчування в підвідомчих закладах;

2.7. вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та спеціальним службам у запобіганні дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

2.8. організовує діяльність психологічної служби, телефону довіри та педагогічного патронажу в системі освіти;

2.9. забезпечує матеріально-фінансове забезпечення закладів освіти, що належать до комунальної власності;

2.10. контролює використання капітальних вкладень через проведення тендерних закупівель на матеріали, послуги по галузі, сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти;

2.11. формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники, бланки звітності та документів про освіту;

2.12. сприяє функціонуванню системи науково-технічної інформації;

2.13. розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці;

2.14. розробляє проекти рішень Сумської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

2.15. за дорученням міського голови м. Суми представляє інтереси Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови м.Суми в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень Управління;

2.16. за дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду;

2.17. здійснює координацію роботи позашкільних, дошкільних та загальноосвітніх комунальних установ міста Суми, підпорядкованих Управлінню;

2.18. готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки в місті;

2.19. розглядає звернення, скарги, заяви громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

2.20. здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів стороною яких виступає Управління;

2.21. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Управління має право:

1.1. одержувати в установленому законодавством порядку від посадових осіб та органів місцевого самоврядування накази, довідки, рішення та розпорядження, які необхідні для виконання покладених на нього завдань;

1.2. вносити до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та управління освіти і науки облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

1.3. організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань освітньої діяльності;

1.4. вносити пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, присвоєння їх почесних звань, запроваджувати інші форми морального і матеріального стимулювання праці педагогічних та інших працівників освіти;

1.5. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з навчальними і науковими установами як України, так і зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

1.6. видавати накази, розпорядження, в межах його повноважень що є обов’язковими для виконання підвідомчими закладами освіти, організовувати контроль за їх виконанням;

1.7. інформувати міського голову у разі покладання на управління освіти і науки роботи, що не належить до його функцій чи виходить за їх межі.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

1. Персональну відповідальність за роботу Управління, належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Управління.

2. Працівники Управління можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Сумської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Сумській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сумської міської ради.

Міський голова Г.М. Мінаєв

 

Графік роботи

Початок робочого дня 8-00
Перерва на обід 12-00 – 13-00
Кінець робочого дня 1715
П’ятниця 8-00– 16-00
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
Святкові дні чергування працівників за окремим графіком

Адреса: вул. Харківська, 35, каб. № 412, ІV поверх

Телефон: 32-78-05, 32-78-05 («гаряча лінія»)

E-mail: osvita@smr.gov.ua

Офіційний сайт: http://osvita-sumy.in.ua/

Начальник: Данильченко Антоніна Миколаївна