003.jpg

Сумський міський голова

Є головною посадовою особою Сумської міської територіальної громади (далі – Сумської МТГ).

Виконує свою роботу відповідно до вимог статті 12, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Забезпечує у межах, визначених законодавством, здійснення повноважень органів виконавчої влади на території Сумської МТГ, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Забезпечує організацію здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо мобілізаційної роботи, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 4, 7;

Стаття 28

пункт «а», підпункти 3, 6, 7;

пункт «б», підпункти 1, 2;

Стаття 29

пункт «а»,  підпункти 2, 3;

Стаття 36

підпункти 1, 3;

Стаття 38

частина 1,   пункт «б»,  підпункт 2.

Очолює виконавчий комітет Сумської міської ради (далі – ради), головує на його засіданнях.

Організовує в межах, визначених законодавством, роботу ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Спрямовує діяльність заступників міського голови, старост, розподіляє між ними обов’язки.

Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і загальної чисельності апарату та виконавчих органів ради, її виконавчого комітету, витрат на  їх утримання, кандидатури секретаря ради.

Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчим комітетом.

Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях.

Очолює роботу з впровадження Стратегії розвитку Сумської МТГ.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів Програми економічного і соціального, цільових програм з інших питань самоврядування, бюджету Сумської МТГ (далі – бюджету) та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднення затверджених радою програм, бюджету та звітів про їх виконання.

Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами, установами та організаціями Сумської МТГ та зарубіжними партнерами.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників департаментів,  управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності (крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»).

Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території Сумської МТГ, які перебувають у державній власності.

Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних (у тому числі валютних) коштів.

Представляє Сумську МТГ, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси Сумської МТГ, а також повноваження ради та її органів.

Укладає від імені Сумської МТГ, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Організовує роботу щодо складання проєкту бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід та результати виконання бюджету.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

Сприяє забезпеченню доведення до населення, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності наказу військового комісара про оголошення мобілізації.

Організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на відповідній території.

Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною. Є начальником цивільного захисту Сумської МТГ.

Спрямовує, координує та контролює роботу відділу мобілізаційної роботи та сприяє виконанню покладених на нього завдань, у межах, визначених чинним законодавством.

Вирішує питання взаємодії з:

  • Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області;
  • управлінням державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області.
  • Сумським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;
  • Сумською обласною військовою адміністрацією;
  • Сумською районною військовою адміністрацією;
  • Сумською міською військовою адміністрацією.

Організовує та здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці у раді.

Очолює комісію з питань захисту прав дитини.

Очолює міську комісію з питань боротьби зі злочинністю.

Організовує формування політики у сфері якості, розробку цілей якості та заходів, спрямованих на їх досягнення. Контролює їх виконання.

Підписує договори оренди земельних ділянок.

Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади.